Czynniki wirulencji i chorobotwórczość gronkowców koagulazo-ujemnych

Virulence factors and pathogenicity of Coagulase-Negative Staphylococci

Joanna Nowicka | Marzenna Bartoszewicz | Anna Rygiel

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Joanna Nowicka Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 97, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 02.04.2012

Zaakceptowano: 30.05.2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):83–89

Streszczenie: Stosowane inwazyjne techniki diagnostyczne i lecznicze są przyczyną wzrostu znaczenia gronkowców koagulazo- ujemnych (ang. Coagulase-Negative Staphylococci − CNS) jako ważnych patogenów. Te szeroko rozpowszechnione w przyrodzie drobnoustroje, stanowiące florę fizjologiczną organizmu człowieka, są istotnym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych, szczególnie u osób z zaburzonym funkcjonowaniem układu odpornościowego, po implantacji wszczepów i ciał obcych, zabiegach chirurgicznych, leczeniu immunosupresyjnym czy długotrwałej antybiotykoterapii. W pracy omówiono najważniejsze czynniki warunkujące chorobotwórczość tych drobnoustrojów.

Słowa kluczowe: biofilm, gronkowce koagulazo-ujemne, śluz, zakażenia oportunistyczne

Abstract: Invasive diagnostic and therapeutic techniques applied nowadays are the cause of the growing importance of coagulase- negative Staphylococci (Coagulase-Negative Staphylococci − CNS) as a significant pathogens. These microorganisms widely common in nature, which constitute the physiological flora of the human body, are an important etiological agent of hospital-acquired infections, especially in people with impaired functioning of the immune system, after implantation or surgical procedures, immunosuppressive therapy or prolonged antibiotic therapy. In this paper the most important factors for pathogenicity of the aforementioned microorganisms have been discussed.

Key words: biofilm, Coagulase-Negative Staphylococci, opportunistic infections, slime