Zwiększone ryzyko powikłań infekcyjnych jako skutek okołooperacyjnej hipotermii

Mechanisms related to inadvertent perioperative hypothermia and increased risk of surgical site infections

Bartosz Horosz | Małgorzata Malec-Milewska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Bartosz Horosz Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 12 20

Wpłynęło: 04.08.2015

Zaakceptowano: 18.08.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015046

Forum Zakażeń 2015;6(4):227–230

Streszczenie: Wychłodzenie pacjenta poddanego znieczuleniu jest zjawiskiem niekorzystnym i powszechnym, które ma miejsce w przypadku niezastosowania aktywnych metod ogrzewania. Okazuje się, że ten stan – pomimo pozornie nikłej istotności – jest czynnikiem mogącym znacząco wpłynąć na przebieg pooperacyjny, zwiększając m.in. ryzyko rozwoju powikłań infekcyjnych, takich jak zakażenie miejsca operowanego (ZMO). W pracy omówiono mechanizmy, których przyczyną jest okołooperacyjne wychłodzenie, a skutkiem – podwyższona skłonność do infekcji.

Słowa kluczowe: hipotermia śródoperacyjna, powikłania, termoregulacja, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Anaesthesia – related decrease in patients’core temperature is known to be one of perioperative complications. It is also common, unless active methods are implemented in order to counteract its appearance. Although considered as natural consequence of surgery for many years, it is now recognized as an important factor that may influence the course of recovery by increasing the risk of surgical site infections. In this paper we discuss the possible mechanisms that link inadvertent perioperative hypothermia and increased risk of infection.

Key words: complications, perioperative hypothermia, surgical site infection, thermoregulation