Diagnostyka laboratoryjna i leczenie zakażeń grzybiczych w okulistyce

Laboratory diagnostics and treatment of fungal infections in ophthalmology

Marta Wróblewska1, 2 | Beata Sulik-Tyszka1, 2 | Ewa Langwińska-Wośko3, 4 | Grażyna Broniek4 | Jacek P. Szaflik3, 4

1 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
3 Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Beata Sulik-Tyszka Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: 22 599 17 77, Fax: 22 599 17 78, e-mail: zmsstb@gmail.com

Wpłynęło: 12.04.2018

Zaakceptowano: 19.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018016

Forum Zakażeń 2018;9(2):57–61

Streszczenie:

Układowe zakażenia grzybicze wywoływane są najczęściej przez grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus. Zakażenie gałki ocznej może być powikłaniem 2–45% kandydemii, jednak endophthalmitis występuje w tych przypadkach rzadko. Infekcje oka mogą też być wywołane przez grzyby pleśniowe, z których w okulistyce duże znaczenie mają grzyby z rodzaju Aspergillus spp. oraz Fusarium spp. Ocena mikroskopowa preparatów bezpośrednich ma szczególne znaczenie w rekomendacjach diagnostyki okulistycznej. Umożliwia szybkie stwierdzenie czynnika etiologicznego infekcji grzybiczej i właściwy wybór terapii. Hodowla i identyfikacja szczepu grzyba wyizolowanego z materiału klinicznego nadal stanowi tzw. złoty standard w diagnostyce grzybic. Metoda ta pozwala na identyfikację wyhodowanego patogenu do gatunku i umożliwia ocenę lekowrażliwości danego szczepu, a tym samym zastosowanie u pacjenta antybiotykoterapii celowanej.

Słowa kluczowe: diagnostyka mykologiczna, leczenie przeciwgrzybicze, zakażenia grzybicze oka

Abstract:

The most common etiological agents of systemic fungal infections are yeast-like fungi of the genus Candida spp. and moulds Aspergillus spp. Candidemia (2–45% of cases) may result in an infection of the eyeball, however endophthalmitis is rare. Eye infections may also be caused by moulds, of which the most important in ophthalmology are Aspergillus spp. and Fusarium spp. Microscopic evaluation of direct preparations is very important in making a diagnosis. It allows rapid detection of the etiological agent and determines the choice of antifungal therapy. Culture and identification of the fungal strain isolated from the clinical material remains the “gold standard” in laboratory diagnostics of fungal infections. It makes it possible to identify the fungus to the species level, to evaluate its antimicrobial susceptibility and thereby to administer targeted antibiotic therapy to the patient.

Key words: antifungal therapy, fungal infections of the eye, mycological diagnostics