Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu

Dysbiosis: treatment with rifaximin

Magdalena Frej-Mądrzak1 | Małgorzata Jeziorek2 | Jolanta Sarowska1 | Agnieszka Jama-Kmiecik1 | Irena Choroszy-Król1

ORCID*: 0000-0002-8138-2586 | 0000-0001-6704-1788 | 0000-0001-9710-2721 | 0000-0001-6514-8629 | 0000-0002-5006-4059

1 Zakład Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zakład Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, e-mail: magdalena.frej-madrzak@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.05.2019

Zaakceptowano: 30.06.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019024

Forum Zakażeń 2019;10(3):191–198

Streszczenie: Jelita są siedliskiem zróżnicowanej i licznej mikrobioty. Stan ludzkiego zdrowia zależy od korzystnych oraz niekorzystnych efektów prowadzonych działań, a także licznych interakcji mikrobioty komensalnej i patologicznej. Oddziaływanie na linii gospodarz–mikrobiota jelitowa ma daleko idące konsekwencje wpływające na całe ciało człowieka oraz większość układów. Dysbioza leży u podstaw wielu schorzeń i dolegliwości. Preparaty określane jako eubiotyki stosuje się w celu uzyskania równowagi jakościowej i ilościowej składowych mikrobioty w przewodzie pokarmowym. Ryfaksymina-α – oprócz właściwości antybakteryjnych – wykazuje również właściwości eubiotyczne, aktywnie oddziałuje na ilościowy i jakościowy skład mikrobioty jelitowej, co znacznie poszerza możliwości jej zastosowania w leczeniu dysbiozy.

Słowa kluczowe: dysbioza, eubioza, mikrobiota, ryfaksymina-α

Abstract: uman intestines are a habitat for diverse and numerous microbiota. Human health depends on advantageous and adverse effects of the activity and numerous interactions of commensal and pathological microflora. The host-gut microflora interaction has distant consequences on the whole body and most organ systems. Dysbiosis is at the base of many diseases and complaints. Bactericidal preparations known as eubiotics are intended for correction of the mucous membrane biocenosis and their use leads to a healthy balance of microflora in the gastrointestinal tract. Rifaximin-α appears to have an eubiotic effect, which could have been extended to its use in the treatment of dysbiosis.

Key words: dysbiosis, eubiosis, microbiota, rifaximin-α