Higiena rąk wśród personelu medycznego – co jeszcze można zrobić

Hand hygiene among healthcare personnel – what else we can do

Paulina Potocka | Dorota Rożkiewicz | Elżbieta Ołdak

Klinka Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dorota Rożkiewicz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel./Fax: (85) 745 06 85

Wpłynęło: 25.08.2016

Zaakceptowano: 12.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016050

Forum Zakażeń 2016;7(4):289–293

Streszczenie: Higiena rąk jest postrzegana jako najprostsza, a zarazem najważniejsza metoda zapobiegania infekcjom w oddziałach szpitalnych. Pomimo tego wskaźnik przestrzegania wytycznych higieny rąk wśród pracowników ochrony zdrowia, a szczególnie wśród lekarzy, pozostaje na niskim poziomie. W ostatnich latach przeprowadzono wiele kampanii promujących higienę rąk. Mimo intensywnych starań wskaźnik przestrzegania higieny rąk – po początkowej poprawie – wciąż pozostaje na niskim poziomie. Dokonano analizy czynników mogących mieć wpływ na to zjawisko, takich jak: brak wiedzy naukowej, przepracowanie, zmęczenie kampaniami itp. Szczególnie podkreślono rolę indywidualnego zachowania, złych nawyków oraz etycznego kryzysu wśród pracowników ochrony zdrowia, które mogą być odpowiedzialne za nieprzestrzeganie higieny rąk podczas opieki nad pacjentem.

Słowa kluczowe: etyka, higiena rąk, kampanie promujące, negatywne czynniki, personel medyczny, wskaźnik przestrzegania higieny rąk

Abstract: Hand hygiene has been identified as one of the simplest, but most important, methods to prevent cross-infection in healthcare facilities. In spite of this fact, the hand hygiene compliance rate remains low among healthcare workers, especially among physicians. In recent years a lot of promotional campaigns for hand hygiene were performed. Despite these intensive efforts compliance about hand hygiene after initial improved is still poor. We investigated factors associated with this phenomenon, such as lack of scientific information, overwork, campaign fatigue etc. We want to emphasize the role of individual behavior, bad habits of employees and an ethical crisis among healthcare workers in low hand hygiene compliance during patient care.

Key words: ethics, hand hygiene, hand hygiene compliance, healthcare workers, negative factors, promotional campaigns