Jak aplikacje mogą poprawić monitorowanie zakażenia miejsca operowanego i mieć wpływ na zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych?

In what way do teleassistance service improve the surveillance of infections and reduce the frequency of hospital-acquired infections?

Tomasz Banasiewicz | Adam Bobkiewicz | Kinga Zastawna

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Tomasz Banasiewicz Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, e-mail: tbanasiewicz@op.pl

Wpłynęło: 10.08.2018

Zaakceptowano: 22.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018046

Forum Zakażeń 2018;9(4):239–245

Streszczenie:

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) stanowią jeden z istotniejszych problemów opieki nad pacjentem leczonym operacyjnie i jedną z najczęstszych form zakażeń szpitalnych. W celu zmniejszenia ryzyka ZMO należy podejmować działania kompleksowe na każdym etapie terapii leczniczej. Bardzo ważnym elementem tego postępowania jest monitorowanie pacjenta po zakończeniu leczenia szpitalnego. Wśród wielu możliwości monitorowania rany oraz wspomagania procesu jej gojenia warto zwrócić uwagę na narzędzia telemedyczne. Ze względu na specyfikę problemów związanych z raną (kluczowa rola obrazu, powtarzalne elementy oceny podmiotowej i przedmiotowej) systemy telemedyczne oparte na aplikacjach dedykowanych pacjentom wydają się mieć olbrzymi potencjał praktyczny. Optymalna aplikacja powinna posiadać cechy zawarte w akronimie IDEAL: I (ang. intuitiveness) – intuicyjność, czyli prostota; D (ang. dedicated) – dedykowanie, czyli personalizowanie; E (ang. economy) – dostępność ekonomiczna dla pacjenta; A (ang. all aspects of treatment) – obejmować wszelkie aspekty zaleceń, dawać całościowe, jednoznaczne i kompletne zalecenia dotyczące dalszego postępowania; L (ang. legal) – zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dzięki połączeniu tych cech nowa aplikacja iWound, obecnie wprowadzana do użytku przez przedsiębiorstwo POLMEDI Sp z o.o., pozwala na kompleksowe monitorowanie rany pooperacyjnej, nadzór nad ZMO po zakończeniu hospitalizacji, a także wspomaganie procesu gojenia rany.

Słowa kluczowe: aplikacja, opieka pooperacyjna, telemedycyna, zakażenie miejsca operowanego, ZMO

Abstract:

Surgical site infection (SSI) is one of the most important problems in post-operative patients. SSI are one of the most common forms of nosocomial infections. In order to reduce the risk of SSI the complex treatment in every stage is necessary. A very important element of this procedure is follow-up after discharge. Among the various possibilities of monitoring a wound and supporting the healing process, it is worth paying attention to telemedicine tools. Due to the specificity of wound problems (key role of the image, repetitive elements of subjective and objective assessment), telemedicine systems based on applications dedicated to patients seem to have enormous practical potential. The optimal application should have features in the acronym IDEAL: I – intuitiveness (simple); D – dedicated (personalized); E – economy (acceptable costs); A – all aspects of treatment (complexity); L – legal (safe) – in accordance with applicable legal regulations. The new iWound application currently being introduced by POLMEDI Sp z o. o. has all of the above features. Application enables to perform a comprehensive post-operative wound monitoring, supervision of SSI after the hospitalization has ended, as well as the support for wound healing.

Key words: application, follow-up, SSI, surgical site infection, telemedicine