Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne

The quality of surgical instruments and nosocomial infections

Maria Budnik-Szymoniuk1 | Wiesława Kujawa1 | Halina Basińska-Drozd1 | Agnieszka Pluta1 | Paulina Pałka2

1 Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Studentka Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Budnik-Szymoniuk Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Technikow 3, 85-801 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 22

Wpłynęło: 05.10.2014

Zaakceptowano: 23.10.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014059

Forum Zakażeń 2014;5(6):373–378

Streszczenie: Zakażenia szpitalne stanowią przedmiot rozważań epidemiologow, osob zarządzających podmiotami leczniczymi, finansistow oraz prawnikow. Częstotliwość ich występowania jest istotnym wskaźnikiem jakości świadczonych przez szpital usług medycznych. Wśrod monitorowanych infekcji ważne miejsce zajmuje zakażenie miejsca operowanego (ZMO). W czasie dochodzeń epidemiologicznych związanych z występowaniem ZMO brane są pod uwagę np. traumatyczne techniki operacyjne oraz przedłużający się czas zabiegu. Wydaje się jednak, że zbyt rzadko (lub nawet wcale) rozpatrywany jest wpływ jakości instrumentarium chirurgicznego na dobry efekt przeprowadzonej procedury. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zależności między stanem instrumentarium a przebiegiem zabiegu operacyjnego i ewentualnym ryzykiem wystąpienia ZMO. Rozpatrzono rownież inne zagrożenia związane np. z zakażeniami wirusowymi u operowanych.

Słowa kluczowe: instrumentarium chirurgiczne, jakość instrumentarium chirurgicznego, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Nosocomial infections have been studied in detail by epidemiologists, hospital management, financiers and lawyers. The frequency of their occurrence is a major quality indicator for medical services delivered by a hospital. Surgical site infections (SSI) are one kind of infections that come under close scrutiny. During epidemiological investigations for SSIs, the factors considered include traumatic surgical procedures and elongated time of surgery. The quality of surgical instruments, however, seldom appears to be considered as significant for the procedure’s outcome. The following paper will discuss the relationship between a surgical procedure’s success, the quality of the instruments used, and possible surgical site infections. Other threats, such as viral infections during surgery, will also be taken into consideration.

Key words: quality of surgical instruments, surgical instruments, surgical site infection