Kleszczowe zapalenie mózgu – aktualne dane epidemiologiczne

Tick born encephalitis – current epidemiological data

Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, Tel.: (85) 740 95 14, Fax: (85) 740 95 15

Wpłynęło: 03.07.2014

Zaakceptowano: 20.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014038

Forum Zakażeń 2014;5(4):211–215

Streszczenie: Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) występuje endemicznie w co najmniej 27 krajach europejskich, a zapadalność w wielu z nich znacznie wzrosła od 1993 roku. W Polsce, poza wzrostem liczby zachorowań, odnotowuje się przypadki choroby na nowych terenach, na których KZM dotychczas nie występowało. W pracy przedstawiono trudności w rozpoznawaniu kleszczowego zapalenia mózgu u dzieci (szczególnie na terenach nieendemicznych), skutki zachorowania w tej grupie pacjentów oraz nowe ważne problemy w epidemiologii KZM.

Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu w regionach nieendemicznych, następstwa KZM u dzieci

Abstract: Tick borne encephalistis virus (TBEV) is endemic in at least 27 European countries and the incidence in many of them has increased dramatically since 1993. In Poland, besides an increase in the incidence, the new areas where TBE where has not yet diagnosed are observed. The difficulties in recognition of tick-borne encephalitis in children particularly in non-endemic areas, the sequels of illness in children and new important problems in the epidemiology of TBE are introduced.

Key words: consequences among children, tick borne encephalitis on non-endemic regions