Kolonizacja Streptococcus agalactiae u ciężarnych – częstość występowania w regionie Krapkowic

The colonization of Streptococcus agalactiae in pregnant women – prevalence in the region Krapkowice

Katarzyna Seweryn-Serkis1 | Beata Kowalska-Krochmal2

1 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Leszek Szenborn Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Bujwida 44, 50–345 Wrocław, Tel.: (71) 770 31 50, Fax: (71) 770 31 52

Wpłynęło: 22.08.2014

Zaakceptowano: 15.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014046

Forum Zakażeń 2014;5(4):199–203

Streszczenie: Celem pracy była ocena częstości występowania kolonizacji Streptococcus agalactiae należącego do grupy B paciorkowców (ang. group B Streptococcus – GBS) w przedsionku pochwy i odbytnicy u kobiet ciężarnych rodzących w Krapkowickim Centrum Zdrowia oraz ustalenie zależności kolonizacji GBS od czynników, takich jak: wiek, cukrzyca, liczba porodów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono brak korelacji pomiędzy częstością nosicielstwa Streptococcus agalactiae a wiekiem pacjentek oraz współistnieniem cukrzycy. Wykazano znamiennie wyższy odsetek kolonizacji GBS u wieloródek w porównaniu do pierworódek (odpowiednio 60% vs. 40%).

Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, nosicielstwo GBS, wielorództwo

Abstract: The aim of the study was to evaluate the prevalence of colonization of Streptococcus agalactiae (GBS) in vagina and rectum of pregnant women giving birth in Krapkowice Health Center and the establishment of the GBS colonization factors such as age, diabetes, the number of births. Based on the results, there was no correlation between the frequency of GBS colonization and the age of patients and the coexistence of diabetes. It has been shown a significantly higher proportion of GBS colonization in multiparous compared to nulliparous (60% vs. 40%).

Key words: GBS carrier, parity, pregnant woman