Krwioplucie jako wspólny objaw zapalenia płuc i guza płuca niewidocznego w badaniu radiologicznym klatki piersiowej – opis przypadku

Haemoptysis as a common symptom of pneumonia and lung tumor invisible on a chest X-ray – a case report

Marzena Cieślińska 1, 2 | Magdalena Grzesik3 | Marek Kot3

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
3 Oddział Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Marzena Cieślińska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
ul. F. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, e-mail: marzena_c64@op.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 20.02.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017051

Forum Zakażeń 2018;9(3):175–179

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny 75-letniej pacjentki hospitalizowanej z powodu izolowanego krwioplucia, u której w drugiej dobie ujawniło się zapalenie płuc. W wykonanym podczas przyjęcia do szpitala zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej nie uwidoczniono istotnych nieprawidłowości. Diagnostykę poszerzono o badanie tomograficzne, w którym stwierdzono obecność guza płuca prawego. Celem pracy było przedstawienie przypadku, w którym zapalenie płuc i krwioplucie stanowiły punkt wyjścia do diagnostyki guza nowotworowego płuca.

Słowa kluczowe: krwioplucie, nowotwór, rak płuca, zapalenie płuc

Abstract:

This publication presents a clinical case of a 75-year-old woman, who was admitted to a hospital, because of an isolated haemoptysis. Two days after admission the patient developed pneumonia. Upon the admission to the ward a chest X-ray was taken, which showed no significant abnormalities. Diagnostics has been extended to include computed tomography, in which the presence of a tumor of right lung has been identified. The aim of this paper is to present a case in which pneumonia and haemoptysis are the starting point for diagnosis a lung cancer.

Key words: haemoptysis, lung cancer, neoplasms, pneumonia