Leczenie miejscowe rany przewlekłej objętej procesem infekcyjnym w świetle obowiązujących wytycznych

The local treatment of the infected chronic wound in view of the binding guidelines

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

⇒ Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 16.07.2012

Zaakceptowano: 17.09.2012

Leczenie Ran 2012;9(3):93–97

Streszczenie: Infekcja rany przewlekłej jest procesem prowadzącym często do nieodwracalnych zmian w organizmie pacjenta, a nawet do jego zgonu. Opracowane strategie leczenia ran przewlekłych, takie jak T.I.M.E., W.A.R. czy B.B.W.C., kładą szczególny nacisk na stosowanie odpowiednich antyseptyków w leczeniu miejscowym ran przewlekłych oraz na wprowadzenie odpowiedniego algorytmu działania, rozróżniającego stosowanie antyseptyków oraz lawaseptyków. Antyseptyki przeznaczone do leczenia ran przewlekłych powinny cechować się niską cytotoksycznością oraz szerokim spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, a ich stosowanie nie powinno zakłócać procesu gojenia rany lub prowadzić do niekorzystnych interakcji z innymi środkami użytymi w terapii.

Słowa kluczowe: antyseptyka | B.B.W.C. | lawaseptyka | rany przewlekłe | T.I.M.E. | W.A.R.

Abstract: Chronic wound infection often leads to the irreversible changes or even to the death of patient. The developed strategies of chronic wound management, such as T.I.M.E., W.A.R. or B.B.W.C. put particular stress on the use of appropriate antiseptics and the implementation of algorithm differing between antiseptics and lavaseptics. Antiseptics used in the chronic wound treatment should display low cytotoxicity and broad spectrum of antimicrobial activity. Their use should not impede the wound healing process or interfere negatively with other used therapeutic agents.

Key words: antiseptics | B.B.W.C. | chronic wounds | lavaseptics | T.I.M.E. | W.A.R.