Leczenie zakażonych ran oparzeniowych kończyn dolnych w ciężkich oparzeniach u dzieci w aspekcie profilaktyki przykurczów stawów kolanowych – doświadczenia własne

The treatment of infected deep burns of the lower extremities in children and the prevention of knee joint contractures – own experience

Anna Chrapusta1 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Anna Chrapusta Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 18.09.2012

Zaakceptowano: 10.12.2012

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013002

Forum Zakażeń 2013;4(1):7–11

Streszczenie: Statyczne szynowanie kończyn stosowane w zapobieganiu przykurczom we wczesnej fazie gojenia jest powszechnie akceptowane, ale jednocześnie budzi kontrowersje. Efektywne leczenie głębokich ran oparzeniowych zapewnia szybka interwencja chirurgiczna: wycięcie martwicy do powięzi i pokrycie ran przeszczepami skóry własnej. W przypadkach oparzeń przekraczających 40% całkowitej powierzchni ciała (CPC), ilość skóry dawczej jest ograniczona. Brak możliwości szybkiego pokrycia ran siatkowanymi przeszczepami skóry pośredniej grubości wydłuża czas ich gojenia. Zakażenie rany jest jednym z częstszych powikłań pooparzeniowych. Zakażenie miejscowe grozi zakażeniem uogólnionym, konwersją głębokości rany oparzeniowej oraz brakiem wgojenia przeszczepów skóry lub keratynocytów z hodowli autologicznej. Ciężkie oparzenie kończyn dolnych u dzieci i przedłużone gojenie ran wiąże się z ryzykiem powstania wczesnych przykurczów. Oparzenia te wymagają zastosowania profilaktyki przykurczów w formie rehabilitacji czynnej i biernej, która w szczególnie ciężkich przypadkach wspomagana jest szynowaniem statycznym. Stosowanie tradycyjnego szynowania (gipsowej łuski) nie ułatwia gojenia ran zakażonych z powodu kształtu szyny i jej okrężnego mocowania. Zastosowana przez Autorów modyfikacja kształtu szyny pozwala na pozostawienie ran kończyny dolnej w otwarciu (bez przykrycia opatrunkiem lub szyną). Zapobieganie rozwojowi przykurczów stawów przy użyciu zmodyfikowanej szyny może ułatwić – w porównaniu z metodą tradycyjną – leczenie ran zakażonych.

Słowa kluczowe: głębokie rany oparzeniowe, przykurcze stawów kolanowych, szynowanie statyczne, rany zakażone

Abstract: Static splinting as the intervention in the early stage of wound healing to prevent scar contracture is widely accepted but still controversial. The treatment of deep burns requires excision necrotic tissue to the fascia and subsequent skin grafting. The rapid and extensive treatment is the key to success. However in cases with burn involving more than 40% of total body surface area, the donor skin is limited. The lack of possibilities for direct wound coverage with split thickness, meshed, skin graft, jeopardizes for prolonged burn treatment. Infection of the wound is the common complication of prolonged wound closure. The local infection is the risk for sepsis, conversion of necrosis to the deeper degree and unsuccessful skin grafting or autologous keratinocytes application. Severe burns of the lower extremities require prevention for join contractures. Active and passive rehabilitation is in extremely severe cases supported by static splinting. In presented group an indication for lower extremities splinting were severe burned children admitted to the burn center with delay, that underwent prolonged and complicated by local infection treatment. Traditional static splint, made of plaster of Paris, aggravates the local treatment of an infected wound due to occlusion. We alter the shape of the traditional static splint of the lower extremity. It had allowed for the open wound treatment. The prevention against knee contracture with the use of this splint seems to be the a comfortable option, particularly in the treatment of complicated infected burns.

Key words: deep burns, infected wounds, knee joint contractures, static splinting