Ocena przydatności badań metabolomicznych w diagnostyce zakażeń wirusowych

The evaluation of metabolomics studies in the diagnostic of viral infections

Adam Ząbek | Piotr Młynarz

Zakład Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Piotr Młynarz Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Tel./Fax: (71) 320 45 97

Wpłynęło: 12.11.2013

Zaakceptowano: 29.11.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013063

Forum Zakażeń 2013;4(5):325–328

Streszczenie: Wzrost liczby zachorowań na różnorodne infekcje wirusowe stanowi ogólnoświatowy problem. Pomimo dostępności wielu testów diagnostycznych nadal brakuje skutecznych metod szybkiego i taniego rozpoznawania chorób zakaźnych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi metabolomika, interdyscyplinarna dziedzina nauki, która w połączeniu z metodami analitycznymi (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. nuclear magnetic resonance – NMR), spektrometria mas (ang. mass spectrometry – MS) oraz chemometrycznymi pozwala na zrozumienie mechanizmów chorobotwórczych na poziomie szlaków biochemicznych.

Słowa kluczowe: infekcje wirusowe, metabolomika, spektrometria mas, spektroskopia NMR

Abstract: The numerous of the various viral infections is a serious problem for mankind all over the world. Despite a number of various diagnostic tests there is still strong need for rapid detection methods of many infectious diseases. The novel approach for diagnostic methods prove that metabolomics, which is the interdisciplinary science consisting of the combination of analytical methods (nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, mass spectrometry (MS)) and chemometrics tools allows to understand the mechanisms of disease at the level of biochemical pathways.

Key words: mass spectrometry, metabolomics, NMR spectroscopy, viral infections