Lewofloksacyna i moksyfloksacyna w leczeniu zakażeń bakteryjnych

Levofloxacin and moxifloxacin in treatment of bacterial infections

Tadeusz Płusa

Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie, EMC Instytut Medyczny SA , ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno

Wpłynęło: 12.07.2016

Zaakceptowano: 26.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016031

Forum Zakażeń 2016;7(4):241–251

Streszczenie: Klasyfikacja fluorochinolonów została oparta na spektrum mikrobiologicznym i cechach farmakokinetycznych kolejno wprowadzanych preparatów, które charakteryzowały się lepszymi właściwościami farmakodynamicznymi, w tym znaczną penetracją do wnętrza makrofagów i miejsca toczącego się procesu zapalnego. Przeprowadzona porównawcza analiza lewofloksacyny i moksyfloksacyny wskazuje na ich skuteczność kliniczną w kontrolowaniu zakażeń układowych zarówno w obrębie układu oddechowego, jak i moczowego, zwłaszcza w przypadku lewofloksacyny. Z tego powodu obydwa preparaty znalazły się w obowiązujących obecnie rekomendacjach postępowania w zakażeniach. Narastająca oporność na antybiotyki zmusza do ich racjonalnego stosowania – zgodnego ze światowymi wytycznymi.

Słowa kluczowe: lewofloksacyna, moksyfloksacyna, zakażenie

Abstract: Classification of fluoroquinolones is based on the spectrum of microbiological and pharmacokinetic characteristics in turn introduced preparations, which were characterized by improved pharmacodynamic properties, including significant penetration into the macrophages and inflammatory tissue. Conducted a comparative analysis of levofloxacin and moxifloxacin indicates clinically effective in controlling systemic infections both within the respiratory tract and urinary tract, particularly levofloxacin. For this reason, two products had been included in the recommendations of conduct infections developed in recent years. Increasing antibiotic resistance forces to their rational use – in accordance with international guidelines.

Key words: infection, levofloxacin, moxifloxacin