Mikrobiologiczny aspekt skali oceny rany zagrożonej ryzykiem infekcji W.A.R.

Microbiological aspect of Wound at Risk (W.A.R.) score

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Anna Przondo-Mordarska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-386 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 02.09.2011

Zaakceptowano: 19.09.2011

Forum Zakażeń 2011;2(3):85–88

Streszczenie: Stosowane obecnie w warunkach klinicznych metody nie pozwalają na szybkie i wiarygodne rozróżnienie między ciężką kolonizacją a wczesnym etapem procesu infekcyjnego toczącego się w ranie. Rezultatem tego stanu rzeczy jest często niewłaściwe zastosowanie antyseptyków w ranach niezagrożonych ryzykiem infekcji. Nowa skala oceny stopnia ryzyka infekcji rany W.A.R. (ang. Wounds at Risk) umożliwia podjęcie szybkiej i właściwej decyzji o rozpoczęciu miejscowego leczenia przeciwdrobnoustrojowego, nie zwalnia jednak od konieczności wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych.

Słowa kluczowe: antyseptyki, biofilm, diagnostyka mikrobiologiczna, rany zagrożone ryzykiem infekcji, W.A.R.

Abstract: Utilized presently clinical methods don’t allow to differ in rapid and reliable manner between heavy bacterial colonization and early ongoing infection in wound. It results often in inappropriate use of antiseptics for wounds not being at risk of infection. New score called W.A.R. allows decision-making for the use of local antimicrobial treatment initiation, however the microbiologic diagnostics should be also performed necessary.

Key words: antiseptics, biofilm, microbiologic diagnostics, W. A .R., Wounds at Risk