Możliwości zastosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu u noworodków w pracy położnej i pielęgniarki

Possibility of using non-pharmacological methods for pain relief in newborns during nurses and midwives work

Magdalena Panek | Przemko Kwinta

Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Magdalena Panek Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Tel.: (12) 658 02 56, Fax: (12) 658 44 46

Wpłynęło: 18.04.2016

Zaakceptowano: 29.04.2016

DOI dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016004

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):13–18

Streszczenie:

Pobyt noworodka w oddziale intensywnej terapii (OIT) wiąże się z licznymi bolesnymi procedurami medycznymi. Zgodnie z aktualną wiedzą, w postępowaniu przeciwbólowym w tej grupie pacjentów zaleca się stosowanie zarówno farmakologicznych, jak i niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu. Do najważniejszych niefarmakologicznych metod należą: nieodżywcze ssanie smoczka, kangurowanie, facilitated tucking (FT), podawanie roztworu glukozy lub sacharozy oraz karmienie piersią. W zapobieganiu bólu u noworodków należy podkreślić szczególną rolę personelu pielęgniarskiego, który opiekuje się pacjentem w sposób ciągły oraz odpowiada za przebieg wielu procedur terapeutycznych i diagnostycznych. W niniejszej pracy przedstawiono niefarmakologiczne strategie łagodzenia bólu u noworodków. Omówiono poszczególne techniki, wskazania oraz przeciwwskazania do ich stosowania, a także uwzględniono ocenę ich skuteczności.

Słowa kluczowe: ból proceduralny, metody niefarmakologiczne, noworodek

Abstract:

Neonates treated in intensive care unit (ICU), are exposed to a high number of pain procedures. According to current knowledge, pain treatment in neonates should be based on pharmacological and non-pharmacological methods. The most important non-pharmacological methods include: non-nutritive sucking, facilitated tucking (FT), kangaroo care, sweet solutions, breastfeeding. Nurses perform a fundamental role in the control of pain in neonates. They remain with the patients for a large proportion of the time and they have direct responsibility for invasive procedures. This paper presents non-pharmacological methods of pain relief. Various techniques have been discussed. The indications and contraindications to their use, and an assessment of their effectiveness have been analyzed.

Key words: non-pharmacological methods, preterm infant, procedural pain