Neuroosteoartropatia Charcota – schorzenie budzące problemy diagnostyczne i terapeutyczne w codziennej praktyce lekarskiej – opis przypadku

Charcot neuroosteoarthropathy – a disease causes important diagnostic and therapeutic problems in daily medical practise – a case report

Grzegorz Szcześniak | Michał Rachoń | Patrycja Kozak-Nurczyk | Piotr Dziemidok

Klinika Diabetologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Grzegorz Szcześniak, Klinika Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Tel./Fax: (81) 718 44 77

Wpłynęło: 23.11.2016

Zaakceptowano: 15.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016074

Forum Zakażeń 2016;7(6):463–468

Streszczenie: Osteoartropatia Charcota rozwija się na ogół u chorych z wieloletnią, niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą, na podłożu polineuropatii obwodowej, choć sporadycznie może być pierwszym objawem nierozpoznanej dotąd cukrzycy. Charakteryzuje się postępującą destrukcją układu kostno-stawowego stopy. Osteoartropatia Charcota występuje u 0,1–0,4% wszystkich chorych na cukrzycę. Uważa się jednak, że dane te są niedoszacowane. W Klinice Diabetologii i Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie każdego miesiąca osteoartropatię Charcota rozpoznaje się u kilku pacjentów. Schorzenie to często dotyczy chorych, którzy wcześniej odwiedzili już lekarza rodzinnego i kilku innych specjalistów, a brak właściwego rozpoznania oraz niewłaściwe postępowanie naraziło ich na ciężkie kalectwo, z utratą kończyny włącznie. Celem pracy było przybliżenie – zwłaszcza lekarzom pierwszego kontaktu – problematyki zespołu Charcota, przedstawienie potencjalnych błędów w postępowaniu oraz praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania i leczenia tej jednostki chorobowej. Zaprezentowano przypadek 47-letniego pacjenta z cukrzycą typu 2, dwukrotnie hospitalizowanego w Klinice Diabetologii IMW . Mężczyzna wcześniej był leczony przez dwa miesiące w rożnych placówkach medycznych bez właściwego rozpoznania, co doprowadziło ostatecznie do znacznej destrukcji stawu skokowego i stopy, powstania niegojącego się owrzodzenia na podeszwowej stronie stopy oraz nawracających zakażeń (powstałych po nacięciu). Prawidłowym postępowaniem doprowadzono do stabilizacji zmian kostnych, wypłycenia i zmniejszenia owrzodzenia oraz do ustąpienia zakażenia. Obrzęknięta i zaczerwieniona stopa o wzmożonym uciepleniu u pacjenta z cukrzycą powinna sugerować obecność osteoartropatii Charcota. Dzięki prostym badaniom (morfologia krwi, CRP, RTG stopy), wykonanym we wczesnej fazie schorzenia, lekarz rodzinny może postawić właściwe rozpoznanie, a poprzez zalecenie odciążenia kończyny i leżenia oraz skierowanie chorego do ośrodka referencyjnego w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej może uchronić go przed ciężkim kalectwem.

Słowa kluczowe: cukrzyca, osteoartropatia Charcota, przewlekłe powikłania cukrzycy

Abstract: Charcot osteoarthropathy generally develops in patients with long-standing, insufficiently controlled diabetes complicated by peripheral neuropathy. Occasionally it can be the first symptom of previously undiagnosed diabetes. It is characterized by progressive destruction of foot bone-joint system and occurs in 0.1–0.4% of all diabetic patients. However it is probably underestimated. We recognize Charcot osteoarthropathy in several patients every month in conditions of the Diabetes Clinic and Ambulatory of the Rural Health Institute in Lublin. It often refers to patients, who had already visited general practitioner and some other specialists and the lack of proper diagnosis and misconduct endangered them to severe disability including loss of limb. The aim of work was to present how to recognize typical Charcot osteoarthropathy symptoms, perform differential diagnosis and properly treat that syndrome in family medicine practice and what is more important avoid most common mistakes. We present a case of 47-year-old male patient with type 2 diabetes and Charcot osteoarthropathy who had been hospitalized twice at the Diabetes Clinic. He had been previously treated in different health care units for two months without proper diagnosis what ultimately led to significant destruction of ankle and foot and chronic ulcer development of the plantar site of foot with recurrent infections. Results: the proper conduct cause stabilization of bone changes, reduction of ulcer size and cure of infection. When you see swollen, reddened foot with increased temperature in patient with diabetes you should think about Charcot osteoarthropathy. Through simple tests (blood count, CRP, X-ray) every family doctor can make a diagnosis on the early stage of that syndrome and give the patient proper recommendation like: limbs relieve, lying and finally to referred patient to special diabetic foot centre. It could protect the patient from severe disability in the future.

Key words: Charcot’s joint, chronic diabetes complications, diabetes