Nowe drogi w leczeniu ran przewlekłych – jednoczesne zastosowanie terapii podciśnieniowej i ozonoterapii z wykorzystaniem uniwersalnego portu – opis przypadku

New methods in chronic wound treatment – simultaneous application of vacuum and ozone using a universal port – a case reports

Agnieszka Białomyzy1 |Tomasz Banasiewicz2 | Tomasz Niewęgłowski1 | Daniel Kotrych3 | Piotr Tosik1

ORCID*: 0000-0001-9216-3672 | 0000-0003-2809-6940 | 0000-0001-8469-2806 | 0000-0003-4221-2944 | 0000-0001-6979-9576

1 Poradnia Leczenia Ran Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ETER-MED w Gdańsku
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3 Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Agnieszka Białomyzy Poradnia Leczenia Ran Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ETER-MED w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk,  e-mail: agnieszkabialomyzy@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 24.04.2020

Zaakceptowano: 10.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020014

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):87–94

Streszczenie: Rana przewlekła to ubytek skóry spowodowany procesem urazowym lub chorobowym z podłożem bakteryjnym, niepoddający się leczeniu. Czas leczenia, po uwzględnieniu którego można mówić o ranie przewlekłej, wynosi 6–8 tygodni. Rany przewlekłe stanowią interdyscyplinarny problem medyczny. Poszukując nowych dróg w rozwiązywaniu problemów dotyczących leczenia ran przewlekłych (owrzodzenia tętnicze, żylne lub tętniczo-żylne, owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, rany urazowe), Autorzy zastosowali innowacyjną metodę łączącą terapię podciśnieniową przy użyciu portu z jednoczesnym podawaniem ozonu w postaci ozonowanej 0,9% soli fizjologicznej, buta ozonowego i ozonowanej oliwy. W niniejszej pracy przedstawiono opis trzech przypadków leczenia rany przewlekłej z wykorzystaniem wyżej wymienionej metody leczenia, łączącej terapię podciśnieniową z ozonoterapią. Zastosowana terapia, poprzez synergistyczne działanie ozonu (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, poprawę utlenowania i odżywienia tkanek) oraz podciśnienia (między innymi likwiduje wysięk, zmniejsza ilość bakterii), pobudzała proces ziarninowania, doprowadzając do pełnego wygojenia rany.

Słowa kluczowe: martwica, ozonoterapia, rana przewlekła, rany urazowe w przebiegu chorób nowotworowych, terapia podciśnieniowa

Abstract: A chronic wound is a skin defect caused by a traumatic process or bacterial infection which remains unhealed for at least 6–8 weeks. Chronic wounds are an interdisciplinary medical issue. While searching for new ways to solve the problems of chronic wound treatment (arterial, venous, traumatic, diabetic ulcers) we applied an innovative method which is a combination of negative pressure wound therapy (NPWT) and ozone therapy (OT). We used a universal port that allows simultaneous administration of the ozone-oxygen mixture directly into the wound in the form of ozoned 0.9% saline, an ozone leg bag and ozone olive oil. This paper presents three cases of chronic wound treatment using the above-mentioned method which combines NPWT and OT. Our method combines the synergistic effect of ozone (antibacterial, antifungal, antiviral, improves oxygenation and nourishment of tissues) and vacuum (reduction of exudate and bacterial colonization), which has a positive effect on the granulation process leading to full healing of the wound.

Key words: chronic wound, necrosis, negative pressure therapy, ozone therapy, traumatic wounds in neoplastic disease