Nowoczesne metody oceny dynamiki gojenia ran przewlekłych – termografia medyczna

Modern methods of the assessment of chronic wound healing dynamics – medical thermography

Justyna Cwajda-Białasik1, 2 | Paulina Mościcka1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Arkadiusz Jawień3 | Anna Karpińska4 | Sara Rossa1, 2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
3 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
4 Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii, Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Justyna Cwajda-Białasik Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum Uniwersytetu
M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 58 03, e-mail: jcwajda@wp.pl

Wpłynęło: 04.04.2018

Zaakceptowano: 22.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018008

Leczenie Ran 2018;15(2):61–70

Streszczenie: We współczesnej medycynie coraz większe znaczenie mają nowoczesne i nieinwazyjne metody diagnostyki obrazowej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania technikami opierającymi się na pomiarze temperatury ciała i jej rozkładu na powierzchni skóry. W procesie gojenia ran następują po sobie kolejno fazy: wysiękowa, proliferacyjna oraz przebudowy i bliznowacenia. Charakteryzuje je zmienna dynamika procesów naczyniowych i zapalnych. Procesy te nie zawsze manifestują się zewnętrznie i mogą być trudne do oceny wizualnej, np. za pomocą planimetrii. Ich natężenie wpływa jednak na emisję podczerwieni i może być obserwowane w obrazie termograficznym. W pracy omówiono wybrane metody pomiaru rany, m.in.: planimetrię, fotografię cyfrową i obrazowanie 3D. Zaprezentowano także możliwości zastosowania termografii w podczerwieni w diagnostyce medycznej procesu gojenia ran przewlekłych.

Słowa kluczowe: planimetria, rany przewlekłe, termografia

Abstract: In modern medicine, advanced and noninvasive methods of medical imaging are increasingly becoming popular. In recent years, an increased interest in methods based on body temperature measurement and temperature of certain regions of the skin is observed. The process of wound healing consists of the following stages: exudative, proliferative, reconstruction and cicatrization. They are characterized by floating dynamics of vascular and inflammatory processes. The above-mentioned processes do not always manifest themselves externally and can be difficult on visual assessment, e.g. with the help of planimetry. However, their intensity influences the emission of infrared radiation and might be observed in thermographic images. In this work, selected methods of wound measurement were discussed, inter alia, planimetry, digital photography and 3D imaging. The possibilities of infrared thermography use in diagnostics of the healing process were also discussed.

Key words: chronic wounds, planimetry, thermography