Ocena aktywności in vitro maści SutriHeal® Forte 5% względem Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa oraz linii komórkowych odpowiedzialnych za proces gojenia się rany

The assessment of the in vitro activity of SutriHeal® Forte 5% ointment towards Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and wound healing cell lines

Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

ORCID*: 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-7559-8903

 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław,
e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.06.2021

Zaakceptowano: 29.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021014

Forum Leczenia Ran 2021;2(2):71–80

Streszczenie: Rany przewlekłe powikłane procesem infekcyjnym nadal pozostają nierozwiązanym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Rany przewlekłe, leczone w nieprawidłowy sposób, mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet do śmierci pacjenta. Zakażenia w tego typu ranach wywoływane są przez drobnoustroje tworzące biofilm, strukturę chroniącą je przed aktywnością antybiotyków. Obecnie w celu zwalczania biofilmu w ranach przewlekłych stosowane są między innymi nieantybiotykowe, miejscowo działające środki przeciwdrobnoustrojowe. W niniejszej pracy podjęto się oceny in vitro aktywności maści zawierającej formułę kwasów żywicznych i lignanów, uzyskanych ze świerku norweskiego względem szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa, a także oceny wpływu maści na linie komórkowe fibroblastów i keratynocytów oraz na poziom produkcji wolnych rodników przez makrofagi. Uzyskane wyniki wykazały przeciwdrobnoustrojową i przeciwbiofilmową aktywność maści, brak efektu cytotoksycznego w określonych stężeniach oraz zdolność maści do redukcji poziomu wolnych rodników. Biorąc pod uwagę specyfikę metodologiczną badań in vitro, uzyskane dane wskazują na potencjalnie wysoką przydatność badanej maści zawierającej formułę kwasów żywicznych i lignanów uzyskanych z Picea abies do leczenia ran przewlekłych powikłanych procesem infekcyjnym.

Słowa kluczowe: biofilm, gojenie, maść, Picea abies, rana przewlekła

Abstract: Chronic wounds complicated by an infectious process remain an unresolved challenge facing health care systems around the world. Chronic wounds, if treated improperly, can lead to permanent health damage and even to the death of the patient. Infections in chronic wounds are caused by microorganisms forming a biofilm, a structure that protects them against the activity of antibiotics. Currently, non-antibiotic, topical antimicrobial agents are used to combat the biofilm in chronic wounds. In this study, the in vitro evaluation of the activity of an ointment containing formula of resin acid and lignans against the strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa was undertaken, as well as the evaluation of the ointment’s effect on fibroblast and keratinocyte cell lines and on the level of free radical production by macrophages. The obtained results revealed the antimicrobial and anti-biofilm activity of the ointment, the absence of cytotoxic effects at certain concentrations and the ability of the ointment to reduce the level of free radicals. Taking into account the methodological specificity of in vitro tests, the obtained data indicate the potentially high usefulness of the tested ointment containing spruce-based formula of resin acids and lignans to treat chronic wound protracted with infection.

Key words: biofilm, chronic wound, healing, ointment, Picea abies