Ocena parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych wankomycyny w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi u pacjentów z sepsą

Evaluation of pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of vancomycin in the treatment of Gram-positive infections at septic patients

Wiesława Duszyńska1 | Magdalena Hurkacz2 | Krystyna Głowacka2 | Monika Wieczorek3

1 Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Studenckie Kolo Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wiesława Duszyńska Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 733 23 02

Wpłynęło: 27.07.2015

Zaakceptowano: 21.08.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015041

Forum Zakażeń 2015;6(5):283–289

Streszczenie : Wstęp Wankomycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń szczepami MRSA (MIC ≤1 mg/L) oraz innymi bakteriami Gram-dodatnimi – pomimo że zmiany parametrów farmakokinetycznych tego antybiotyku u pacjentów z sepsą często nie pozwalają na osiągnięcie celu terapeutycznego AUC 24/MIC ≥400 oraz stężenia Ctrough/plateau 15–20 mg/L. Materiał i metody Prospektywne badanie przeprowadzono na 30-osobowej grupie pacjentów leczonych wankomycyną w Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu. Celem badania była ocena możliwości uzyskania stężenia wankomycyny Ctrough lub Cplateau 15–20 mg/kg oraz AUC 24/MIC ≥400 w pierwszych 48 godzinach leczenia. Oceniano także: wybrane parametry farmakokinetyczne wankomycyny, sukces kliniczny i mikrobiologiczny oraz nefrotoksyczność. Wyniki Wankomycynę stosowano najczęściej w leczeniu zapaleń płuc (33%), infekcji krwi związanych z dostępem naczyniowym (20%) oraz zakażeń centralnego układu nerwowego (20%). Głownymi patogenami infekcji były szczepy MRCNS – 40%, następnie MRSA – 20% oraz Enterococcus faecium – 23%. Mediana MIC wynosiła 2,0 (0,5–4) (dla MRSA –1 (0,5–1)) mg/L. Stężenie frakcji całkowitej antybiotyku 15–20 mg/L oraz AUC 0–24/MIC ≥400 uzyskało po 27% pacjentow. Stężenie wankomycyny w fazie stacjonarnej Ctrough/plateau, mediana AUC 0–24/MIC, Vd oraz CL wynosiły odpowiednio: 19,2 mg/L, 187 (103–954) mg×h/L, 99,4 (87–149) L, 1,5 (0,2–5,05) mL/min. U chorych z zakażeniem MRSA uzyskano wyższe wartości AUC 0–24/MIC (501 (416–1121) mg×h/L). U pacjentow z infekcjami MRCNS lub Enterococcus faecium (n=19) zaobserwowano podobne wartości AUC 0–24/MIC (160 (111–189) vs. 171 (126–316), p=0,82), wyleczenia klinicznego (p=0,523) i eradykacji (p=0,602). Skuteczność kliniczna wynosiła 87%, natomiast mikrobiologiczna – 73%. Ostrą niewydolność nerek rozpoznano u 27% chorych. Wnioski Wankomycyna u pacjentów septycznych posiadała zróżnicowane parametry farmakokinetyczno-farmakodynamiczne. Zastosowanie wankomycyny u chorych z sepsą odznaczało się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem, pomimo że w pierwszych 48 godzinach leczenia AUC 0–24/MIC ≥400 lub stężenie 15–20 mg/L osiągnięto u 1/3 osób badanych.

Słowa kluczowe: AUC 0–24/MIC, terapeutyczne monitorowanie leku, wankomycyna

Abstract: Vancomycin is effective in the treatment of MRSA (MIC ≤1 mg/L) infections as well as other Gram-positive bacterial strains infections, despite the changes of pharmacokinetic parameters of vancomycin in septic patients do not allow often to reach the therapeutic target AUC 0–24/MIC ≥400 and drug concentration Ctrough/plateau 15–20 mg/L. Material and methods Prospective study was conducted in a group of 30 Intensive Care Unit (ICU) patients from University Hospital in Wroclaw (Poland) treated by vancomycin. The aim of the study was to assess possibility to reach vancomycin concentration Ctrough or Cplateau 15–20 mg/kg and AUC 24/MIC ≥400 in the first 48 hours of treatment. Selected pharmacokinetic parameters of vancomycin, clinical and microbiological success, nephrotoxicity were also assessed. Results Vancomycin was the most frequently used in the treatment of pneumonias (33%), central line-associated bloodstream infections (20%), central nervous system infections (20%). The main pathogens of infections were: MRCNS – 40%, MRSA – 20% and Enterococcus faecium – 23%. Median MIC was 2.0 (0.5–4) (for MRSA 1 (0.5–1)) mg/L. Vancomycin total fraction concentration 15–20 mg/L and AUC 0–24/MIC ≥400 was similarly find at 27% patients. Vancomycin concentrations in steady state Ctrough/plateau, median AUC 0–24/MIC, Vd, CL were: 19}2 mg/L, 187 (103–954) mg×h/L, 99.4 (87–149) L, 1.5 (0.2–5.05) mL/min respectively. Patients with MRSA infections had higher AUC 0–24/MIC (501 (416–1121) mg×h/L). Patients with infections due to MRCNS or Enterococcus faecium (n=19) had similar AUC 0–24/MIC (160 (111–189) vs. 171 (126–316), p=0.82), clinical cure rates (p=0.523) and eradication rates (p=0.602). Clinical efficacy was 87%, microbiological – 73%. 27% of patients developed acute kidney injury. Conclusions Vancomycin had variable pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters at septic patients. Vancomycin efficacy and safety was high despite of AUC 0–24/MIC ≥400 or concentration 15–20 mg/L achieved 1/3 of patients in the first 48 hours of treatment.

Key words: AUC 0–24/MIC, therapeutic drug monitoring, vancomycin