Ocena skuteczności opatrunku UrgoClean® Ag względem form biofilmowych patogenów ran przewlekłych

Evaluating the activity of the UrgoClean® Ag dressing against biofilms formed by chronic wounds pathogens

Marzenna Bartoszewicz1 | Adam Junka1 | Karolina Dydak1 | Karol Fijałkowski2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 20.03.2018

Zaakceptowano: 10.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018005

Leczenie Ran 2018;15(2):45–50

Streszczenie: Infekcje ran przewlekłych wywołane biofilmem tworzonym przez drobnoustroje stanowią poważne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej oraz zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. W pracy przedstawiono wyniki oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wysokochłonnego opatrunku czyszczącego nowej generacji UrgoClean® Ag względem biofilmu tworzonego przez Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae oraz Candida albicans, przeprowadzonej za pomocą testu (ang.) antibiofilm dressing activity measurement (A.D.A.M.). Wyniki wykazały wysoką zdolność eradykacji biofilmu przez opatrunek UrgoClean® Ag.

Słowa kluczowe: biofilm, opatrunek srebrowy, rany przewlekłe, UrgoClean® Ag

Abstract: Chronic wound infections caused by microbial biofilms are a significant burden for healthcare systems and pose a significant threat for the health and life of patients. In the presented paper, antimicrobial activity of a new-generation highly-absorbing cleaning dressing – UrgoClean® Ag against Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Candida albicans were measured using innovative Antibiofilm Dressing Activity Measurement (A.D.A.M.). Results revealed high eradication ability of UrgoClean® Ag dressing the against aforementioned biofilms.

Key words: biofilm, chronic wounds, silver dressing, UrgoClean® Ag