Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia

Pressure ulcers − physiotherapy in the treatment process

Emilia Mikołajewska

Klinika Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, Tel.: (52) 378 71 38, Fax: (52) 378 61 17

Wpłynęło: 28.11.2011

Zaakceptowano: 10.07.2012

Leczenie Ran 2012;9(2):39–42

Streszczenie: Odleżyny stanowią poważny problem medyczny. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób z ograniczoną mobilnością i/lub problemami skórnymi, takich jak osoby z deficytami neurologicznymi, schorzeniami naczyniowymi czy osób w podeszłym wieku. Stały ucisk, maceracja skóry, niedożywienie oraz długotrwałe unieruchomienie stanowią dobrze znane czynniki ryzyka związane z ich rozwojem. Z tego powodu ważnym aspektem przeciwdziałania i leczenia jest właśnie minimalizacja czynników ryzyka. Fizjoterapia odgrywa znaczącą rolę zarówno w zapobieganiu, jak i w leczeniu odleżyn. Artykuł stanowi próbę oceny, w jakim stopniu wykorzystuje się możliwości w tym obszarze.

Słowa kluczowe: fizjoterapia | leczenie | odleżyny | podejście interdyscyplinarne | zapobieganie

Abstract: Pressure ulcers are a significant medical problem. They are more likely in people with reduced mobility and/or poor skin condition, such as people with neurologic disorders, vascular diseases or older people. Unrelieved pressure, skin maceration, malnutrition and immobility are well known risk factors associated with development of pressure ulcers. Important aspect in prevention and treatment is risk factors minimalization. Physiotherapy plays significant role both in prevention and treatment of pressure ulcers. This article aims at investigating the extent to which the available opportunities are being exploited.

Key words: bedsores | interdisciplinary approach | physical therapy | pressure ulcers | prevention | treatment