Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za szkody wyrządzone przy leczeniu. Analiza roszczeń odszkodowawczych pacjentów na podstawie orzecznictwa sądów

Monetary compensation and redress for injury caused during the course of medical treatment. Analysis of patients’ claims on the basis of case law

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 10.11.2012

Zaakceptowano: 7.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):159–164

Streszczenie: W ostatnich latach przepisy regulujące działalność leczniczą uległy istotnym zmianom. Zmierzają one w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w kierunku ich upowszechnienia oraz udostępnienia pacjentom drogi do ich zaspokojenia. Wyrazem tych zmian jest między innymi powstanie Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz skonkretyzowanie katalogu praw pacjenta jako praw osobistych podlegających ochronie prawnej.

Słowa kluczowe: odszkodowanie, pacjent, sąd, zadośćuczynienie

Abstract: In recent years, provisions governing curative activities have changed significantly. They aim at making obtaining compensation and redress by patients more common and accessible. A result of these changes, among other things, is the establishment of Regional Commissions for adjudication of medical events and creation of a more specific list of patients’ personal rights protected by law.

Key words: compensation, court, patient, redress