Ocnological aspect of preserving the inframammary fold during mastectomy in relation to breast reconstruction – a case report

Onkologiczny aspekt postępowania z fałdem podpiersiowym podczas mastektomii w odniesieniu do rekonstrukcji piersi – opis przypadku

Paweł Szychta1, 2 | Monika Dzieniecka3 | Jan Rykała2 | Marek Zadrożny1

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi|
2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi
3 Zakład Patomorfologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Paweł Szychta Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Tel.: (42) 271 11 01

Wpłynęło: 04.07.2014

Zaakceptowano: 25.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):171–174

Streszczenie: Mastektomia z powodu raka piersi ma na celu doszczętne wycięcie miąższu gruczołu. Konieczność resekcji klinicznie zdrowej tkanki w obrębie fałdu podpiersiowego (ang. inframammary fold – IMF) jest poddawana dyskusji. Usunięcie miąższu także w okolicy IMF może potencjalnie zmniejszyć ryzyko powstania wznowy raka piersi. Jednakże u pacjentek poddawanych operacji odtwórczej zachowanie fałdu podpiersiowego może przyczynić się do uzyskania naturalnie wyglądającej, nieznacznie opadającej, piersi. Odrębnym problemem jest obecność pierwotnego ogniska raka gruczołu piersiowego w okolicy fałdu podpiersiowego. Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku pacjentki leczonej z powodu inwazyjnego raka piersi w obrębie IMF oraz analiza onkologicznego aspektu postępowania chirurgicznego z fałdem podpiersiowym podczas mastektomii w odniesieniu do znaczenia tej struktury anatomicznej w rekonstrukcji piersi. Zaprezentowano przypadek 52-letniej kobiety leczonej z powodu guza lewej piersi. W badaniu widoczny był objaw skórki pomarańczowej w okolicy lewego IMF. Palpacyjnie wyczuwało się twardy guz o średnicy około 2 cm, o niewyraźnie odgraniczonych i nieregularnych brzegach. Zmiana była nieruchoma względem skóry. Mammografia oraz biopsja cienkoigłowa nie wykazały obecności raka piersi. U chorej wykonano szerokie wycięcie guza z badaniem doraźnym, które wykazało występowanie inwazyjnego raka piersi. Operację poszerzono o mastektomię metodą Maddena z limfadenektomią pachową. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym potwierdzono obecność inwazyjnego raka przewodowego pT4N0, o złośliwości histologicznej G2. Obecnie pacjentka jest poddawana leczeniu uzupełniającemu. Ewentualna rekonstrukcja piersi została odroczona. Rak piersi może powstawać także w obrębie IMF. Dlatego bezpieczeństwo onkologiczne ewentualnego zaoszczędzenia fałdu podpiersiowego podczas mastektomii należy rozpatrywać indywidualnie. W opinii Autorów IMF powinien zostać usunięty u pacjentek po neoadjuwantowej chemioterapii z miejscowo zaawansowanym rakiem lub u chorych z ogniskiem nowotworu zlokalizowanym w kwadrantach dolnych. W przypadku usunięcia tkanki gruczołowej wraz z fałdem podpiersiowym wskazana jest jednoczasowa korekcja IMF, polegająca na zszyciu powięzi powierzchownej z głęboką.

Słowa kluczowe: mastektomia, mastektomia częściowa, mastektomia radykalna zmodyfikowana, rak piersi

Abstract: Mastectomy for breast cancer aims to resect radically the mammary parenchyma. The clinical significance of preserving the clinically healthy tissue within the inframammary fold (IMF) is discussed. Removing the breast parenchyma in the IMF area can potentially reduce the risk of the breast cancer recurrence. However, preserved IMF can help to achieve a natural, slightly sloping shape of the reconstructed breast. Another problem is the presence of the primary breast cancer in the inframammary fold. The aim of the study was description of a patient treated for the invasive breast cancer within the IMF and analysis of the oncological aspect of preserving the IMF during mastectomy in relation to the importance of the anatomical structure of the breast reconstruction. A 52-year-old woman was treated for left breast tumor. On examination there was apparent symptom of orange peel in the left IMF. The hard lump was palpated of about 2 cm in diameter and with a vague and irregular edges. The lesion was fixed relative to the skin. Mammography and fine-needle biopsy did not show the presence of breast cancer. The patient underwent wide excision of the tumor with the intraoperative study, which showed invasive breast cancer. Madden mastectomy with axillary lymphadenectomy was performed. The postoperative histopathological study confirmed the presence of the moderately differentiated (G2) invasive ductal carcinoma staged pT4N0. Currently, the patient is subjected to adjuvant treatment. Breast reconstruction will be considered as a delayed procedure. Breast cancer may also appear within the IMF. Therefore, the oncological safety of preserving IMF during mastectomy must be individually considered. In our opinion, IMF should be removed in patients after neoadjuvant chemotherapy in the locally advanced disease or in women with focal tumor located in the lower quadrants. Should the glandular tissue within the IMF be removed, immediate correction of the inframammary fold is indicated, involving the suturing of the superficial and deep fascia.

Key words: breast cancer, mastectomy, modified radical, partial mastectomy