Oparzenie termiczne pięty. Od chirurgicznego oczyszczenia do ambulatoryjnego podciśnienia. Opis przypadku

Thermal burn of heel localization. From surgical debridement to outpatient negative pressure. A case report

Bartosz Cybułka

ORCID: 0000-0002-6865-1171

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
Tel.: 61 44 45 523, Fax: 61 44 45 720,
e-mail: b.cybulka@wp.pl

Wpłynęło: 19.06.2020

Zaakceptowano: 01.07.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020018

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):135–142

Streszczenie: Uraz termiczny, powodujący oparzeniowe uszkodzenie tkanek, w nieodwracalny sposób prowadzi do ich destrukcji na różnej głębokości, rozległości oraz w różnej lokalizacji. Krótko działający mechanizm jest przyczyną długotrwałego procesu gojenia rany. W wielu przypadkach rana o charakterze ostrym przechodzi w fazę chronizacji. Na każdym z etapów konieczne jest przyjęcie odpowiedniej strategii leczenia dla konkretnej rany. W pracy przedstawiono opis przypadku nieprzewidywalnego w skutkach oparzenia okolicy pięty oraz tylnej powierzchni goleni. Postęp pierwotnego oparzenia doprowadził do powstania martwicy. Po wstępnym zaopatrzeniu rany ubytek tkankowy został skutecznie zneutralizowany poprzez chirurgiczny oraz autolityczny debridement. Podczas fazy ziarninowania pomocne okazało się specjalistyczne postępowaniem opatrunkowe. Ostatecznie do redukcji powierzchni rany oraz epitelializacji przyczyniło się zastosowanie terapii podciśnieniowej. Zaprezentowane poszczególne fazy leczenia umożliwiły ograniczenie dalszej progresji oparzenia i skuteczne gojenie rany.

Słowa kluczowe: autoliza, chirurgiczne opracowanie rany, debridement, oparzenie pięty, opatrunki specjalistyczne, terapia podciśnieniowa

Abstract: Thermal injury that causes tissue burns irreversibly leads to tissue destruction at various depths, of different scale, and in various locations. The short-acting mechanism causes a long-term wound healing process. In many cases, an acute wound enters the chronic phase. At each stage, it is necessary to adopt an appropriate strategy for treating a particular wound. The work presents a description of a case of unpredictable burns around the heel and posterior shin. The progression of the original burn led to necrosis. After its initial treatment, the tissue defect was successfully neutralised by the continuation of surgical and autolytic debridement. At the granulation stage, specialist dressing procedures turned out to be helpful. Ultimately, the reduction of the wound surface along with epithelisation were supported by the outpatient vacuum therapy system. The individual phases of treatment presented have enabled the reduction of further burn progression and effective wound healing.

Key words: autolysis, debridement, heel burn, negative pressure wound therapy, special dressing, surgical wound revision