Opatrunki hydrofobowe w leczeniu ran

Hydrophobic dressings in wounds treatment

Paweł Brazis1 | Maria T. Szewczyk1, 2 | Łukasz Woda1 | Paulina Mościcka1, 2 | Arkadiusz Jawień1

1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Paweł Brazis, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 20.07.2011

Zaakceptowano: 29.11.2011

Leczenie Ran 2011;8(4):127–131

Streszczenie: Opatrunki hydrofobowe znajdują coraz szersze zastosowanie w leczeniu ran. Ich właściwości oparte są na zjawisku hydrofobowości – wzajemnym oddziaływaniu dwóch cząsteczek o powierzchni hydrofobowej, które łącząc się ze sobą, odpychają cząsteczkę wody. Większość drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenie ran posiada powierzchnię hydrofobową. Podczas stosowania opatrunku dochodzi do adhezji drobnoustroju do hydrofobowego włókna opatrunku. Przy jego zmianie przyległe drobnoustroje są usuwane z rany, co prowadzi do stworzenia bardziej korzystnych warunków w procesie gojenia. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania opatrunków hydrofobowych Sorbact®, zarówno w oparciu o dotychczasowe piśmiennictwo, jak i doświadczenia własne.

Słowa kluczowe: gojenie ran | zakażenie | zjawisko hydrofobowości  

Abstract: The hydrophobic dressing are becoming widely used in wounds treatment. The dressing strategy uses the principles of hydrophobic interaction which occurs when two hydrophobic (water-repellent) surfaces bind to each other in the presence of water. The vast majority of wound pathogens express remarkable cell surface hydrophobicity. During the course of wound treatment, microbes adhere to the dressing by hydrophobic interaction and are removed from the wound when dressing is changed. The hydrophobic dressing reduces the amount of microorganisms and creates better conditions for the healing process. This article presents the use of Sorbact® in clinical practice based on current literature and personal experience.

Key words: hydrophobic interaction | infection | wound healing