Pacjent bariatryczny w oddziale intensywnej terapii – opis przypadku

Bariatric patient in intensive care – a case report

Joanna Rudek1 | Ilona Nowak1, 2

1 Klinika Alergii i Immunologii Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Joanna Rudek Klinika Alergii i Immunologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, Tel.: (12) 430 52 66, wew. 501, 255, Fax: (12) 430 52 66, wew. 503

Wpłynęło: 16.02.2016

Zaakceptowano: 18.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016003

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):29–32

Streszczenie:

Pacjenci z BMI powyżej 35, określani jako bardzo otyli (ang. morbidly obese), ze względu na liczne obciążenia oraz choroby towarzyszące (głownie ze strony układu krążenia i oddechowego oraz zaburzenia metaboliczne) stanowią istotny problem terapeutyczny i pielęgnacyjny w oddziale intensywnej terapii (OIT). Opieka nad chorym bariatrycznym powinna opierać się na indywidualnym, kompleksowym oraz starannie zaplanowanym schemacie postępowania. Celem pracy było przedstawienie najistotniejszych problemow związanych z leczeniem i pielęgnacją pacjenta bariatrycznego w OIT. W niniejszej pracy posłużono się metodą studium indywidualnego przypadku. Dokonano analizy dokumentacji medycznej: historii choroby, procesu pielęgnowania, wyników badań. Przedstawiono opis przypadku 35-letniego chorego z otyłością olbrzymią, który został przyjęty na OIT z powodu ciężkiej postaci ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i wstrząsu septycznego. Pacjent był nieprzytomny, sedowany, zaintubowany, mechanicznie wentylowany. Z uwagi na niestabilność hemodynamiczną u mężczyzny stosowano aminy katecholowe we wlewach infuzyjnych. W kolejnych dniach hospitalizacji wystąpiły objawy ostrego uszkodzenia nerek (AKI), zdecydowano o rozpoczęciu ciągłej terapii nerkozastępczej. W dniu przyjęcia chorego do OIT na pośladkach zlokalizowano zmiany skórne (odleżyny) w postaci żywoczerwonej, obficie krwawiącej rany. Na plecach znajdowały się liczne otarcia naskórka. Ze względu na otyłość występowały trudności w pielęgnacji, tj.: w zmianie pozycji, toalecie ciała, pielęgnacji odleżyny. Mimo intensywnego leczenia nie uzyskano poprawy stanu chorego. Pielęgnacja i leczenie pacjenta bariatrycznego w warunkach OIT stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego, wymaga rzetelnej wiedzy i umiejętności. Holistyczna opieka, opracowanie standardów i procedur dotyczących pielęgnacji oraz leczenia osób otyłych może bezpośrednio wpływać na jakość opieki i gwarantować skuteczność terapeutyczną.

Słowa kluczowe: oddział intensywnej terapii, pacjent bariatryczny, pielęgnacja

Abstract:

Patients with BMI above 35, described as very obese (morbidly obese), due to many burdens and associated cardiovascular, respiratory and metabolic disorders are particularly troublesome in the intensive care unit (ICU). Care for bariatric patients should be based on the individual, comprehensive, carefully planned schedule. The aim of the study was to identify and present the most important problems associated with the treatment and care of the bariatric patient in the intensive care unit. Individual case study has been used. The applied research techniques were analysis of medical records – disease history, nursing process and results of laboratory tests and imaging. A 35-years-old male patient, with morbid obesity was admitted to the ICU because of severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) and sepsis. The patient was intubated, mechanically ventilated, sedated. Because of hemodynamic instability, catecholic amines have been given in infusion intakes. Within a next few days, manifestation of acute kidney injury (AKI) occurred and continuous renal replacement therapy (CRRT) has been started. On the day of patient’s arrival to the ICU, lesions (decubitus ulcers) on the buttocks have been localized, in the form of vivid red, profusely bleeding wounds. On the back there were numerous abrasions. Because of obesity there were problems in care, i.e.: repositioning, body toilet or bedsores care. Despite intensive treatment, no improvement the patient’s condition was observed. Care and treatment of the bariatric patient in the critical care unit is a challenge for the entire therapeutic team, requires solid knowledge and skills. Holistic care, developing standards and procedures for the care and treatment of obese patients can directly affect the quality of care, and ensure therapeutic efficacy.

Key words: bariatric patient, intensive care, nursing care