Pegylowany interferon alfa-2a w leczeniu pzw C u dzieci

Pegylated interferon alpha-2a in the treatment of chronic hepatitis C in children

Małgorzata Pawłowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Tel.: (52) 325 56 05, Fax: (52) 345 71 95

Wpłynęło: 21.06.2013

Zaakceptowano: 29.07.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013036

Forum Zakażeń 2013;4(4):263–266

Streszczenie: W pracy przedstawiono epidemiologię, historię naturalną oraz skuteczność leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) u dzieci. Na podstawie badań wieloośrodkowych wykazano wysoką skuteczność oraz dobrą tolerancję terapii pegylowanym interferonem alfa-2a (PegINF alfa-2a) i rybawiryną (RBV) w tej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: dzieci, leczenie pzw C, zakażenie HCV

Abstract: In this paper was presented the epidemiology, natural history and efficacy of treatment of chronic hepatitis C in children. On the base of multicenter studies the high efficacy and good tolerance of therapy with pegylated interferon alpha-2a (PegINFalfa-2a) and ribavirin (RBV) was revealed in this group of patients.

Key words: children, HCV infection, treatment of chronic hepatitis C