Polimyksyny – miejsce we współczesnej medycynie

Polymyxins – a place in modern medicine

Beata Kowalska-Krochmal

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: (71) 784 05 11

Wpłynęło: 25.08.2016

Zaakceptowano: 09.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016046

Forum Zakażeń 2016;7(4):253–259

Streszczenie: W pracy omówiono znaczenie polimyksyn w leczeniu ciężkich zakażeń, zwłaszcza wywoływanych przez wielooporne szczepy bakterii. Przedstawiono charakterystykę polimyksyn, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnej w Polsce kolistyny (kolistymetatu sodowego). Omówiono mechanizm i zakres działania, a także wskazania do stosowania tego antybiotyku. Opisano aktualne zasady dawkowania, zwiększające szansę na skuteczną terapię kolistyną. Zwrócono też uwagę na rozwijającą się oporność bakterii na coraz częściej stosowane polimyksyny.

Słowa kluczowe: kolistyna, polimyksyny

Abstract: The paper discusses the importance of polymyxin in the treatment of severe infections, especially those caused by multi-resistant strains of bacteria. It was presented the characteristics of polymyxin, with particular emphasis available in Poland colistin (colistimethate sodium). It was described the mechanism and scope of action and indications for use of this antibiotic. The paper presents current rules of use and dosage increase the chance of successful treatment colistin. Attention was also paid to the growing resistance of bacteria to more and more used polymyxin.

Key words: colistin, polymyxin