Pomiarowe metody służące planowaniu rekonstrukcji piersi u pacjentek po mastektomii

Preoperative measuring methods for breast reconstruction in patients after mastectomy

Jan Rykała | Paweł Szychta | Julia Kruk-Jeromin | Tomasz Zieliński

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒Jan Rykała, Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Tel: (42) 677 67 42, Fax: (42) 677 67 49

Wpłynęło: 05.03.2010

Zaakceptowano: 14.09.2010

Leczenie Ran 2010;7(3–4):47–54

Streszczenie: Rekonstrukcja piersi jest integralną częścią terapii chorych poddanych amputacji z powodu raka i polega na odtworzeniu objętości i kształtu wyniosłości piersiowej, w miarę symetrycznej, do przeciwległej strony ciała. Częstym sposobem odtwarzania piersi jest wszczepienie tkankowego ekspandera i jego zamiana na protezę podczas drugiej operacji. Precyzyjny dobór rozmiaru i kształtu protezy jest istotny dla ostatecznego wyniku operacji. Obecnie stosowane w praktyce klinicznej metody pomiarów piersi nie opisują dokładnie jej kształtu i objętości. W celu doboru protezy wyznaczane są liniowe odległości: wysokość, szerokość i projekcja istniejącej piersi. Dotychczas nie został powszechnie przyjęty żaden sposób pomiaru objętości piersi ze względu na wady dostępnych sposobów: antropometrycznego, przy użyciu mammometru, urządzenia Grossmana-Roundnera, za pomocą „odlewu” gipsowego lub z opatrunku termoplastycznego, jak i poprzez dostępne metody obrazowe: mammografię, USG, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Szczegółowe pomiary przed rekonstrukcją piersi mogą być pomocne do uzyskania bardziej naturalnej krzywizny jej powierzchni, symetrycznego rozmiaru operowanej okolicy i poziomu fałdu podpiersiowego względem przeciwległej strony ciała. Nowoczesnym sposobem antropometrycznej analizy powierzchni ciała jest jego trójwymiarowe obrazowanie. Skanowaniem 3D określa się metodę przenoszenia rzeczywistego kształtu, np. okolicy piersiowej, do jej cyfrowej postaci. W celu dokładnego przedoperacyjnego planowania możliwe jest wyznaczenie: liniowych pomiarów i kątów, objętości istniejącej piersi, przybliżonej objętości samego gruczołu, całkowitego pola powierzchni skóry otaczającej narząd, krzywiznę i wypukłość piersi oraz pole powierzchni anatomicznych podjednostek operowanej okolicy. Sugeruje się, by przedoperacyjna analiza u pacjentek po jednostronnej mastektomii była wykonywana przy użyciu skanera 3D w celu standaryzacji i dokładności wyników.

Słowa kluczowe: przedoperacyjne planowanie | rekonstrukcja piersi | skaner 3D

Abstract: Reconstruction is integral part of therapy after breast amputation for breast cancer and consists of restoring volume and shape of breast mound, symmetrical to the opposite side of body. Tissue expander implantation and its exchange for the prosthesis during the second operation is a frequent way of breast reconstruction. Precise selection of size and shape of the prosthesis is essential for the utter result of the operation. Methods of breast measurements applied presently to the clinical practice do not describe precisely its shape and volume. Volume measurements of the breast are not commonly performed on account of defects of accessible anthropometric methods with use of: mammometer, plaster cast, thermoplastic dressing, Grossman-Roundner device, mammography, ultrasound scan, the computed axial tomography or the magnetic resonance. Detailed measurements prior to breast reconstruction can contribute to more natural mound curvature, symmetrical size of the operated region and equal position of the submammary crease with the opposite side of the body. Three-dimensional imaging is a method of transferring real shape, e.g. of the breast, to digital figure. Accurate preoperative planning can be performed by measuring following parameters: linear distances and angles, volume of the existing breast, volume of very gland, total area of the skin surrounding the organ, curvature and protuberance of the breast and area of anatomical subunits of the operated region. We suggest performing preoperative analysis in patients after one-sided mastectomy with 3D scanner in order to standardize and increase accuracy of the results.

Key words: breast reconstruction | preoperative planning | 3D scanner