Poprawność przygotowania instrumentarium chirurgicznego do sterylizacji a przebieg i konsekwencje zabiegu operacyjnego. Dekontaminacja i konserwacja narzędzi chirurgicznych

Correct preparation for the sterilization of surgical instruments and the course and consequences of surgery. Decontamination and maintenance of surgical instruments

Maria Budnik-Szymoniuk1 | Wiesława Kujawa1 | Halina Basińska-Drozd1 | Agnieszka Pluta1 | Paulina Pałka2 | Anna Kaźmierczak3

1 Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Studentka położnictwa (studia II stopnia) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Katedra i Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Wydziału Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy

Maria Budnik-Szymoniuk Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 58 22

Wpłynęło: 15.06.2015

Zaakceptowano: 30.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015032

Forum Zakażeń 2015;6(4):247–251

Streszczenie: Instrumentarium chirurgiczne powinno być uznawane za strategiczne wyposażenie szpitala realizującego procedury operacyjne. Nie bez przyczyny narzędzia chirurgiczne zakwalifikowano do grupy przedmiotów krytycznych, nazywanych również przedmiotami wysokiego ryzyka. Są to przedmioty, od których wymaga się sterylności, stanowiącej niezbędny warunek bezpiecznego przeprowadzenia operacji chirurgicznej. Mając jednak na uwadze szacowany odsetek funkcjonujących w podmiotach leczniczych niepełnowartościowych narzędzi chirurgicznych (skorodowanych, mechanicznie uszkodzonych), pod znakiem zapytania staje możliwość prowadzenia poprawnego procesu dekontaminacji służącego przygotowaniu instrumentów do ponownego użycia. Jak powszechnie wiadomo, nieefektywna dekontaminacja zwiększa ryzyko powikłań u operowanych chorych oraz zagrożenie dla personelu, a w konsekwencji także dla szpitala.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, instrumentarium chirurgiczne, odszkodowanie, podmiot leczniczy, zakażenie

Abstract: Surgical instruments should be regarded as a strategic equipment of hospitals implementing operating procedures. Not without a reason have surgical instruments been qualified into a group of critical objects, also called high-risk objects, i.e. those which are required to be sterile, a necessary prerequisite for the safe conduct of the surgery. However, given the estimated percentage of defective (corroded, mechanically damaged) instruments which are used in medical institutes during surgical treatment, the correctly conducted process of decontamination of instruments for the purpose of their preparation for reuse becomes questionable, as it is known to increase the risk of complications in surgical patients and pose a threat to the staff and consequently, the hospital.

Key words: compensation, decontamination, infection, surgical instruments, therapeutic entity