Porównanie aktywności in vitro ceftaroliny i stosowanych w Polsce antybiotyków przeciwko najczęstszym patogenom bakteryjnym pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci i dorosłych. Dane z lat 2013–2018 z ośrodków biorących udział w programie ATLAS

In vitro activities of ceftaroline and comparator antibiotics against bacterial pathogens frequently causing community-acquired pneumonia in pediatric and adult populations in Poland based on ATLAS data from 2013 to 2018

Małgorzata Prażyńska1 | Łukasz Pojnar2 | Eugenia Gospodarek-Komkowska1 | Patrycja Zalas-Więcek1 | Jolanta Kędzierska2 | Anna Kujawska2 | Barbara Możejko-Pastewka3 | Ewa Głowacka3 | Monika Bogiel3

ORCID*: 0000-0002-2977-1808 | 0000-0001-7139-9635 | 0000-0003-0334-7520 | 0000-0003-2063-6850 | 0000-0002-7909-5270 | 0000-0001-7199-3247 | 0000-0003-2177-8930 | 0000-0001-5028-8450 | 0000-0001-9321-3459

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3 Pfizer Polska Sp. z o.o.

Monika Bogiel Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, e-mail: monika.bogiel@pfizer.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 05.03.2020

Zaakceptowano: 20.03.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020006

Forum Zakażeń 2020;11(1):1–10

Streszczenie: Wstęp Pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP) jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności. Ceftarolina (prolek fosamil ceftaroliny) została zarejestrowana do leczenia PZP wywołanego przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz inne wrażliwe na cefalosporynę patogeny Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Celem badania było porównanie aktywności in vitro omawianego antybiotyku z aktywnością antybiotyków najczęściej stosowanych w Polsce w leczeniu PZP, w ramach programu badawczego ATLAS (ang. Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance). Jest to międzynarodowe badanie prowadzone w celu monitorowania częstości występowania oporności na stosowane antybiotyki na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Materiał i metody Badaniem objęto 613 niepowtarzających się izolatów klinicznych wyhodowanych z materiału pobranego z dróg oddechowych chorych w czterech ośrodkach w Polsce w latach 2013–2018. Wszystkie izolaty wysyłano do centralnego laboratorium IHMA w celu potwierdzenia identyfikacji bakterii do gatunku metodą MALDI-TOF MS. Oznaczenie wartości najmniejszych stężeń hamujących wzrost bakterii (MIC) wykonano metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. Wyniki (odsetek izolatów wrażliwych, %S) interpretowano, opierając się na obowiązujących wytycznych EUCAST, jeśli były dostępne wartości graniczne dla danej pary antybiotyk-gatunek. Wyniki Wszystkie izolaty S. pneumoniae (w tym szczepy oporne na penicylinę) były wrażliwe na ceftarolinę. Wykazano ośmiokrotnie mniejsze wartości MIC90 ceftaroliny wobec izolatów PRSP w porównaniu z ceftriaksonem (0,25 vs. 2 μg/ml). Wszystkie izolaty metycylinowrażliwe Staphylococcus aureus (MSSA) były wrażliwe na ceftarolinę (MIC90=0,25 μg/ml, zakres wartości MIC 0,12–0,5 μg/ml). Stwierdzono szesnastokrotnie mniejsze wartości MIC90 ceftaroliny wobec izolatów MSSA w porównaniu z ceftriaksonem (0,25 vs. 4 μg/ml). Wśród izolatów metycylinoopornych S. aureus (MRSA) 78,9% (123/156) było wrażliwych na ceftarolinę, przy czym odsetek ten był większy wśród chorych dzieci niż wśród dorosłych (92,9 vs. 75,8%). Wszystkie izolaty H. influenzae były wrażliwe na ceftarolinę (MIC90 0,03 μg/ml). Wnioski Wykazano wysoki odsetek badanych szczepów S. pneumoniae, S. aureus (MSSA) i H. influenzae wrażliwych na ceftarolinę. Uzyskane wyniki wskazują, że antybiotyk ten może stanowić skuteczną opcję terapeutyczną w leczeniu PZP. Wskazane jest dalsze monitorowanie wrażliwości ocenianych gatunków bakterii na antybiotyki w Polsce.

Słowa kluczowe: antybiotykooporność, fosamil ceftaroliny, pozaszpitalne zapalenie płuc

Abstract: Introduction Community-acquired pneumonia (CAP) represents one of the main causes of mortality and morbidity. Ceftaroline fosamil is indicated in treatment of CAP caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and other Gram-negative and Gram-positive pathogens susceptible to cephalosporins. The aim of this study is to compare the in vitro activity of ceftaroline and antibiotics most commonly used for CAP treatment in Poland within the Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance program (ATLAS). ATLAS is an international program created to monitor changes in pathogen resistance at the local, regional and global levels. Material and methods This study included 613 unique clinical isolates collected from respiratory tract of patients treated in four centers in Poland between 2013 and 2018. All isolates were sent to the IHMA central laboratory (International Health Management Associates, Inc., Schaumburg, Illinois, USA) to confirm species identification with Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time-of-Flight Mass Spectrometry technique (MALDI-TOF MS). The broth microdilution method was used to determine minimal inhibitory concentrations (MIC). Results (i.e., the percentage of susceptible isolates) were interpreted using current European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) guidelines, when breakpoints were available for a particular antibiotic and bacterial species. Results All isolates of S. pneumoniae, including penicillin-resistant (PRSP) strains, were susceptible to ceftaroline. The MIC90 values against PRSP isolates were eight-fold lower for ceftaroline than those for ceftriaxone (0.25 vs. 2 μg/ml). All methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) isolates were susceptible to ceftaroline (MIC90=0.25 μg/ml, MIC range 0.12–0.5 μg/ml). For MSSA isolates, MIC90 values for ceftaroline were 16-fold lower compared with ceftriaxone (0.25 vs. 4 μg/ml). Of 156 methicillin-resistant S. aureus (MRSA) isolates, 123 (78.9%) were susceptible to ceftaroline. More ceftaroline-susceptible MRSA isolates were found in children than in adults (92.9 vs. 75.8%). All H. influenzae isolates were susceptible to ceftaroline (MIC90 0.03 μg/ml). Conclusions This study showed that a high percentage of S. pneumoniae, S. aureus (MSSA) and H. influenzae isolates were ceftaroline-susceptible. This indicates that ceftaroline can be an effective option in CAP treatment. Further monitoring of bacterial susceptibility to antibiotics used in Poland is warranted.

Key words: ceftaroline fosamil, community-acquired pneumonia, drug resistance