Porównanie efektów leczenia łuszczycy plackowatej o niewielkim nasileniu maścią steroidową z oraz bez zastosowania terapii okluzyjnej aktywnym opatrunkiem hydrokoloidowym (Granuflex® Extra Thin)

A comparison study of steroid ointment treatment with and without active hydrocolloid dressing (Granuflex® Extra Thin)

Lidia Rajzer1 | Małgorzata Budynek2

1 Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczno-Kosmetyczny w Krakowie

2 ConvaTec Polska

Lidia Rajzer Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczno-Kosmetyczny w Krakowie, ul. Borkowska 29A/9, 30-438 Kraków

Wpłynęło: 25.10.2016

Zaakceptowano: 01.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016019

Leczenie Ran 2016;13(4):129–134

Streszczenie: Łuszczyca należy do najczęściej występujących chorób skóry. Miejscowe kortykosteroidy stanowią szybką i stosunkowo niedrogą metodę kontrolowania ograniczonej łuszczycy. Jednak leki te, w przypadku długotrwałego stosowania, mogą przyczyniać się do wystąpienia wielu objawów niepożądanych. Wykorzystanie opatrunków hydrokoloidowych jako elementu terapii okluzyjnej przy miejscowym stosowaniu kortykosteroidów jest znane od lat 80. XX wieku. Większość badań nad tą metodą prowadzono na nielicznych grupach pacjentów. Celem niniejszego badania było potwierdzenie na dużej grupie pacjentów efektywności działania wspierającej terapii okluzyjnej z wykorzystaniem cienkich opatrunków hydrokoloidowych (Granuflex® Extra Thin) w miejscowym leczeniu łuszczycy z zastosowaniem kortykosteroidów. Do obserwacji włączono osoby z lekką postacią łuszczycy plackowatej (ze zmianami w skali PASI ≤10), podzielone na dwie grupy o podobnej charakterystyce. Jako metodę miejscowego leczenia zmian chorobowych zastosowano maść steroidową (pirośluzan mometazonu 0,1%). W grupie I wykorzystywano maść steroidową pod okluzją hydrokoloidowego opatrunku aktywnego (aplikacja jeden raz w tygodniu), a w grupie II – samą maść steroidową (aplikacja jeden raz dziennie). Badaniem objęto 59 chorych. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w czasie uzyskania remisji w obu grupach oraz w częstości nawrotów wykwitów łuszczycowych zarówno w trakcie trwania badania, jak i po jego zakończeniu. Badanie potwierdziło jednak, że zastosowanie maści steroidowej pod okluzją opatrunku aktywnego pozwala istotnie zmniejszyć częstość jej stosowania (jeden raz w tygodniu vs. codziennie), a tym samym w istotnym stopniu zmniejsza ilość zużytej maści. Dzięki temu maleje ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów związanych z długotrwałym stosowaniem maści steroidowych.

Słowa kluczowe: maść steroidowa, łuszczyca, okluzja, opatrunki hydrokoloidowe

ABSTRACT: Psoriasis is known as one of the most common skin diseases. Topical corticosteroids are a quick and relatively inexpensive method of controlling a limited psoriasis. However, these drugs in long-term, may cause many side effects. Hydrocolloid dressings, as a part of the occlusion therapy with topical corticosteroids, have been used since the ’80s. Most of studies on this method were carried out on groups of a few patients. The aim of the study was to confirm, the effectiveness of using hydrocolloid occlusive dressings (Granuflex® Extra Thin) for psoriasis topical treatment on a large group of patients, treated with corticosteroids. Patients with mild plaque psoriasis, with changes in PASI score ≤10 were enrolled into the observation, and divided into 2 groups with similar characteristics. Steroid ointment (mometasone furoate 0.1%) was used as a method for the lesions local treatment. In group 1, the steroid ointment with hydrocolloid dressing occlusion (one application per week) was applied, and in group 2 – the same steroid ointment only (one application per day). Fifty nine patients were involved into the study. There was no statistically significant difference in the time of remission in both groups, recurrence psoriatic lesions during and after the study. However the study confirmed, that the use of active occlusive hydrocolloid dressing with corticosteroid ointment allows significantly reduce the frequency of application (weekly vs. everyday application), and thus reduces significantly the amount of used steroid ointment packages. This allows us to significantly reduce the risk of adverse effects associated with long-term usage of steroid ointment.

KEY WORDS: hydrocolloid dressings, occlusion, psoriasis, steroid ointment