Porównanie skuteczności terapii podciśnieniowej przy użyciu V.A.C. w leczeniu martwicy kikuta po amputacjach udowych z klasyczną nekrozektomią

Comparison between effectiveness of negative pressure wound therapy using V.A.C. in necrosis of the stump after above-knee amputation with classic necrosectomy

Sebastian Borowy1 | Urszula Kukla1 | Bartosz Łagan1 | Marcin Gierek2 | Marek Kucharzewski2, 3 | Józef Kurek1

ORCID*: 0000-0002-0616-1388 | 0000-0001-7994-2188 | 0000-0002-3994-563X | 0000-0002-8686-9692 | 0000-0001-7950-679X | 0000-0002-0589-7254

1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
2 Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w  Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sebastian Borowy Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej, SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, e-mail: borowys@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.03.2019

Zaakceptowano: 30.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019003

Leczenie Ran 2019;16(2):31–34

Streszczenie: Terapia podciśnieniowa (NPWT) jest nowoczesnym sposobem leczenia trudno gojących się ran. Do jej prowadzenia używany jest system V.A.C. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo rośnie liczba amputacji udowych – jako ostatecznego stadium leczenia niedokrwienia kończyny dolnej na tle cukrzycy lub miażdżycy. Jednym z powikłań może być rozejście rany pooperacyjnej z powodu martwicy kikuta, które próbuje się leczyć przy użyciu V.A.C. Celem pracy było porównanie efektów leczenia za pomocą V.A.C. oraz nekrozektomii (grupa I) oraz wyłącznie z wykorzystaniem nekrozektomii (grupa II) u pacjentów z pooperacyjną martwicą kikuta po amputacji udowej wykonanej z powodu niedokrwienia kończyny dolnej na tle cukrzycy lub miażdżycy. Do badania zakwalifikowano 16 chorych, których podzielono na dwie grupy (n=8). Średni czas hospitalizacji pacjentów leczonych przy użyciu V.A.C. i nekrozektomii wynosił 45,4 dnia. W przypadku chorych, u których stosowano wyłącznie nekrozektomię, średnia ta wynosiła 31,1 dnia. W grupie I u żadnego z pacjentów, w trakcie stosowania V.A.C. podczas hospitalizacji, nie uzyskano całkowitego oczyszczenia rany z martwicy. Średnia czasu, po którym doszło do całkowitego wygojenia rany, w grupie I wynosiła 62,1 dnia, natomiast w grupie II – 49 dni. Wykazano przewagę klasycznej nekrozektomii nad systemem V.A.C. Całkowite wygojenie rany uzyskiwano szybciej w grupie II niż w grupie I. Prawdopodobnie przyczynił się do tego zbyt gęsty wysięk oraz duże objętości wydzielających się tkanek martwiczych, co prowadziło do zatykania się urządzenia.

Słowa kluczowe: amputacja udowa, cukrzyca, nekrozektomia, niedokrwienie kończyny dolnej, terapia podciśnieniowa

Abstract: Negative pressure wound therapy is a modern way of treating poorly-healing wounds. V.A.C. is often used for this procedure. Due to ageing of society an increase in the number of above-knee amputations has been observed, which are a result of the final stage of lower limb ischaemia caused by diabetes or atherosclerosis. One of the complications after surgery is disintegration of the wounds’ edges due to necrosis of the stump. Attempts are made to heal this by using V.A.C. The aim of this study was to compare the effects of treatment with V.A.C. and necrosectomy (group I) and necrosectomy alone (group II) in patients after above-knee amputation performed due to the above-mentioned diseases, in which post-surgery necrosis occurred. Sixteen patients were enrolled in this study – eight in each group. The median time of hospitalization in the first group was 45 days. In the second group, the median was 31 days. In the first group, none of the patients achieved complete debridement of necrotic tissue in the duration of V.A.C. treatment. The median duration of complete necrosis removal in group I was 30 days, whereas in group II it was 21 days. Classic necrosectomy is better than the V.A.C. system, as complete removal of necrosis it this group was faster than in group I. This may have been caused by a dense exudate and a large volume of the continuously secreted necrotic tissue, which leads to clogging of the device.

Key words: above-knee amputation, diabetes, lower limb ischaemia, necrosectomy, negative pressure wound therapy