Postępowanie miejscowe i rola opatrunków specjalistycznych w leczeniu oparzenia termicznego II stopnia goleni – opis przypadku

The role of specialist dressing in the local treatment of second-degree burn wound on the leg – case report

Małgorzata Manowska

ORCID: 0000-0001-8752-8331

Specjalistyczne Centrum Pielęgnacji Stóp i Leczenia Ran GOLID,
ul. Główna 4, 58-309 Wałbrzych,
e-mail: malgorzatamanowska@wp.pl

Wpłynęło: 30.07.2021

Zaakceptowano: 09.08.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021017

Forum Leczenia Ran 2021;2(3):135–138

Streszczenie: Rany oparzeniowe należą do powszechnie występujących uszkodzeń skóry, które w znakomitej większości nie wymagają hospitalizacji i mogą być leczone ambulatoryjnie. Do takich oparzeń należą oparzenia I i II stopnia, nieprzekraczające 15% całkowitej powierzchni ciała. Miejscowe postępowanie z raną oparzeniową ma na celu opracowanie i oczyszczenie jej w taki sposób, aby utrzymać czyste, poddające się terapii środowisko. Opatrunek zastosowany na ranę oparzeniową powinien m.in.: zapobiegać infekcji, zapewnić wilgotne środowisko w łożysku rany, a także zmniejszać dolegliwości bólowe chorego. W pracy przedstawiono opis przypadku mężczyzny z oparzeniem termicznym, leczonego początkowo opatrunkiem hydrożelowym, a następnie opatrunkiem lipidokoloidowym zawierającym jony srebra (UrgoClean® Ag), który szybko pomógł w opanowaniu miejscowej infekcji. W dalszej kolejności zastosowano opatrunek skracający czas leczenia – UrgoStart® Plus Border. Podczas każdej zmiany opatrunku rana była oczyszczana łyżką kostną oraz dezynfekowana. Efektem takiego postępowania było wyleczenie rany w czasie 21 dni.

Słowa kluczowe: opatrunki, rany oparzeniowe

Abstract: Burn wounds are common skin lesions, the vast majority of which do not require hospitalization and can be treated on an outpatient basis. Such burns include first and second degree burns not exceeding 15% of the body surface. Local management of a burn wound is meant to debride and clean the wound in such a way as to maintain a clean, treatable wound environment. The dressing applied to a burn wound should, among others, prevent infection, provide a moist environment in the wound bed, and reduce the patient’s pain. This paper describes the case of a man who suffered a thermal burn, who was initially treated with a hydrogel dressing followed by a lipid colloid dressing containing silver ions (UrgoClean® Ag), which quickly helped control local infection. Subsequently, a dressing that shortened treatment time (UrgoStart® Plus Border) was applied. During each dressing change, the wound was cleaned with a bone curette and disinfected. The result of this procedure was the healing of the wound within 21 days.

Key words: burn wounds, dressings