Powikłania infekcyjne po implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

Infectious complications after implantation of devices for permanent cardiac pacing – literature review and case report

Izabela Wojarska

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: iza140679@gmail.com

Wpłynęło: 17.07.2018

Zaakceptowano: 03.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15347/FZ2018030

Forum Zakażeń 2018;9(4):247–251

Streszczenie:

Elektroterapia serca jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny i niekwestionowaną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia. Obejmuje implantację wielu urządzeń do stałej stymulacji serca, takich jak kardiostymulatory, kardiowertery-defibrylatory i układy resynchronizujące. Wraz ze wzrostem implantacji urządzeń do stałej stymulacji serca obserwuje się rosnącą liczbę powikłań elektrostymulacji. Stały wzrost liczby powikłań poimplantacyjnych wynika z faktu, iż pacjenci poddawani procedurze implantacji urządzeń są coraz trudniejszymi przypadkami pod względem medycznym, a zabiegi stają się bardziej skomplikowane. Rozwój powikłań infekcyjnych następuje częściej po wymianie urządzenia, reoperacji, zabiegach naprawczych, a także w przypadku pozostawienia w ciele pacjenta starych, nieczynnych elektrod, które z czasem ulegają uszkodzeniu, doprowadzając do rozprzestrzenienia się infekcji. Miejscowa infekcja loży i/lub uogólniona infekcja organizmu (zapalenie wsierdzia, sepsa) należą do najpoważniejszych powikłań infekcyjnych ze względu na niespecyficzny charakter dolegliwości, trudności diagnostyczne oraz zbyt późne rozpoczęcie leczenia. Działania wpływające na minimalizowanie czynników ryzyka powikłań infekcyjnych to przede wszystkim: stosowne zabiegi higieniczne przed operacją, profilaktyka okołooperacyjna, właściwa pielęgnacja rany po zabiegu oraz doświadczenie operatora.

Słowa kluczowe: elektroterapia, implantacja, powikłania infekcyjne, stymulacja serca, zakażenie

Abstract:

Cardiac electrotherapy is a dynamically developing field of medicine and an undisputed method of treating arrhythmias and conduction disorders. It includes the implantation of multiple devices for permanent heart stimulation such as cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators and resynchronization systems. With the increase in the implantation of devices for permanent cardiac pacing, an increasing number of electrostimulation complications are observed. The number of post-implantation complications will continue to increase due to the fact that patients undergoing implantation are more and more difficult cases in terms of medicine, and the procedures are more complicated. Infectious complications develop more frequently after device replacement, reoperation, repair procedures, as well as in the case of leaving old, inactive electrodes, which they get damaged over time leading to the spread of infection. Local infection of the lodge and/or generalized infection of the body (endocarditis, sepsis) belong to the most serious infectious complications due to the non-specific nature of symptoms, diagnostic difficulties and starting treatment too late. Actions aimed at minimizing the risk factors of infectious complications are first of all a series of hygienic procedures before surgery, perioperative prophylaxis, proper wound care after surgery and operator experience.

Key words: cardiac pacing, electrotherapy, implantation, infection, infectious complications