Powikłania miejscowe po otwartej plastyce przepukliny brzusznej pooperacyjnej, współistniejącej z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u pacjentki z olbrzymią otyłością – opis przypadku

Local complications following open repair of incisional hernia coexisting with partial gastrointestinal obstruction in a patient with class III obesity – a case report

Piotr Masiulaniec 1, 2 | Jadwiga Snarska1, 2 | Krzysztof Jacyna2 | Agata Kozłowska2

1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Jadwiga Snarska, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Tel.: (89) 539 85 51

Wpłynęło: 10.11.2016

Zaakceptowano: 29.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016021

Leczenie Ran 2016;13(4):165–170

Streszczenie: Wraz ze wzrostem częstości występowania w populacji otyłości, chirurdzy ogólni będą musieli zmierzyć się z problemem otyłych pacjentów i obserwowanymi w tej grupie defektami ściany jamy brzusznej, które są czynnikiem ryzyka powstawania przepuklin brzusznych. Otwarta plastyka przepukliny brzusznej u osób otyłych wiąże się z dużym ryzykiem nawrotu przepukliny oraz z możliwością wystąpienia powikłań. Celem pracy jest prezentacja powikłań, które wystąpiły po otwartej plastyce przepukliny brzusznej pooperacyjnej, współistniejącej z niepełną niedrożnością przewodu pokarmowego u chorej z olbrzymią otyłością. Pacjentka (lat 58, BMI=40,3 kg/m2) została przyjęta do Kliniki Chirurgii Ogólnej w celu diagnostyki i leczenia nawracających niepełnych niedrożności przewodu pokarmowego, z podejrzeniem przepukliny brzusznej pooperacyjnej. U kobiety od dwóch lat występowały nawracające silne kolkowe bole brzucha, z przelewaniami i towarzyszącymi obfitymi wymiotami. Z tego powodu była wielokrotnie hospitalizowana w szpitalach rejonowych, w tym również operowana. Podczas przyjęcia do szpitala chora zgłaszała dolegliwości bólowe w obrębie całej jamy brzusznej. W badaniu przedmiotowym obserwowano pogrubiałą skórę w obrębie całego podbrzusza, drobne zmiany rumieniowo-grudkowe z przeczosami na prawej połowie brzucha, na skórze pachwin obecne były wyprzenia. U pacjentki występował widoczny duży fartuch skórno-tłuszczowy zwisający do poziomu ud, przez który stwierdzono przepuklinę. Wykonano plastykę nawrotowej przepukliny brzusznej pooperacyjnej z niedrożnością mechaniczną przewodu pokarmowego z wszczepem siatki polipropylenowej oraz abdominoplastykę. Okres pooperacyjny powikłany był rozległym krwiakiem, rozejściem się rany z martwicą brzegów skóry i tkanki tłuszczowej oraz zakażeniem miejsca operowanego. W takcie dalszej hospitalizacji wykonywano oczyszczanie i płukanie rany, a po przygotowaniu wtórnie ją zeszyto. Pacjentkę w 64. dobie hospitalizacji wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym, z prawie całkowicie wygojoną raną pooperacyjną. Skuteczne leczenie przepuklin brzusznych u osób otyłych powinno być dopasowane indywidualnie na podstawie nie tylko objawów, lecz także diagnostyki obrazowej z oceną właściwości przepukliny. U pacjentów z otyłością olbrzymią częstość powikłań pooperacyjnych jest większa, co również jest powodem przedłużonej hospitalizacji.

Słowa kluczowe: hernioplastyka, niepełna niedrożność, otyłość, powikłania, przepuklina brzuszna pooperacyjna

Abstract: As the incidence of obesity increases, most general surgeons will need to face problems associated with abdominal wall defects constituting a risk factor for abdominal hernia in obese patients. Open abdominal hernia repair in obese patients is associated with a high risk of recurrence and possible complications. Aim of this study was to present complications that developed following open repair of incisional hernia coexisting with partial gastrointestinal obstruction in a patient with class III obesity. A female patient (58 years old, BMI = 40.3 kg/m2) was admitted to the Clinical Department for diagnostic procedures and treatment of recurrent partial gastrointestinal obstruction and a suspicion of incisional hernia. The patient interview revealed recurrent severe abdominal c olic persisting for 2 years, accompanied with borborygmus and excessive vomiting. For that reason she had been hospitalized several times in regional hospitals and had also undergone surgery. On admittance the patient reported abdominal pain affecting the entire abdomen. The physical examination revealed: thickened skin of the entire hypogastrium, small erythematous macular lesions with excoriation on the right half of the abdomen, inguinal skin affected with intertrigo. A large skin and fat apron, through which hernia had been apparently detected, was hanging to the level of thighs. Repair of recurrent incisional hernia coexisting with a mechanical intestinal obstruction was performed with the implantation of a polypropylene mesh and abdominoplasty. In the postoperative period complications developed, including: extensive hematoma, wound dehiscence with skin edges and fat necrosis and the surgical site infection. During further hospitalization the wound was cleaned and irrigated, and then resutured after an appropriate preparation. The patient was discharged on the 64th day of hospitalization; she was in a good general condition, with the postoperative wound almost completely healed. Effective treatment of abdominal hernia in obese patients should be individually tailored based on both symptoms and imaging diagnostics with the assessment of the features of hernia. In patients with class III obesity the incidence of postoperative complications is higher and leads to prolonged hospitalization.

Key words: complications, hernioplasty, incisional hernia, obesity, partial gastrointestinal obstruction