Powikłania po antybiotykoterapii

Complications of antibiotic therapy

Urszula Zielińska-Borkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 625 02 53, Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 02.06.2011

Zaakceptowano: 27.06.2011

Forum Zakażeń 2011;2(2):51–56

Streszczenie: Każdy z przyjmowanych przez pacjentów leków wykazuje tendencję do wywoływania działań niepożądanych. Występowanie niektórych z nich wynika ze stanu klinicznego pacjenta i jego właściwości osobniczych, inne prowadzą do zmian narządowych. Prawidłowo prowadzony wywiad i leczenie może zminimalizować niektóre z występujących działań. Część z nich można wyeliminować, odstawiając lek. Długotrwałe, nieprawidłowe lub niezgodne z zasadami farmakodynamiki i farmakokinetyki stosowanie antybiotyków może powodować powikłania po leczeniu. Są one ściśle związane z działaniami niepożądanymi samych antybiotyków. Nie ma jednak między nimi znaku równości. Najbardziej niebezpieczne są te, które prowadzą do trwałej niewydolności narządu, kalectwa lub zgonu.

Słowa kluczowe: antybiotyki, działania niepożądane, powikłania

Abstract: All medications taken by patients have side effects. Many are dependent on patient’s clinical status and his/her individual peculiarity. Some adverse effects of medications can be minimized by properly gathered medical history and by conducting proper treatment. Long-term, improper or incompliant with pharmacokinetics and pharmacodynamics antibiotic treatment may lead to complications following the therapy. They are closely connected to side effects of the drugs alone. Nevertheless, there is no equal sign between them. The most dangerous are the ones that lead to organ failure, disability or death.

Key words: antibiotics, complications, side effect