Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – przegląd aktualnych wytycznych

Prevention of surgical site infections – review of current guidelines

Elżbieta Piątkowska1 | Jacek Mazurkiewicz2 | Marzenna Bartoszewicz1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, Fax: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 12.04.2018

Zaakceptowano: 23.04.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2018017

Forum Zakażeń 2018;9(2):91–95

Streszczenie:

Jednym z najczęściej występujących powikłań po wykonanych zabiegach chirurgicznych są zakażenia miejsca operowanego (ZMO). W pracy przedstawiono przegląd aktualnych wytycznych WHO dotyczących procedur zapobiegania tego rodzaju infekcjom.

Słowa kluczowe: antyseptyki, profilaktyka antybiotykowa, zakażenia miejsca operowanego

Abstract:

One of the most common complications after surgical procedures are surgical site infections (SSI). The paper presents an overview of the current WHO guidelines on procedures for the prevention of such infections.

Key words: antibiotic prophylaxis, antiseptics, surgical site infection