Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego jako profilaktyka zakażeń miejsca operowanego

Prepare the patient for surgery, as prophylaxis of surgical site infection

Marlena Karwacka1 | Aleksandra T. Mączyńska2 | Beata Świerczyńska3

1 Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń, Szpital Eskulap w Osielsku
2 Szpital Uniwersytecki, Galway, Irlandia
3 Szpital Specjalistyczny Matopat w Toruniu

Marlena Karwacka Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń, Szpital Eskulap w Osielsku, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko, Tel.: (52) 326 58 00

Wpłynęło: 13.02.2013

Zaakceptowane: 12.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013011

Forum Zakażeń 2013;4(1):73–76

Streszczenie: Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych, podmioty lecznicze oferujące świadczenia szpitalne są zobowiązane do wdrożenia systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz zapewnienia jego odpowiedniego funkcjonowania. Tematyka dotycząca prewencji zakażenia miejsca operowanego (ZMO) jest obszarem nieustannie ewoluującym. W Polsce brakuje jednolitych rekomendacji ogólnokrajowych dotyczących tej kwestii. W literaturze naukowej jest wiele publikacji, w których autorzy wskazują kryteria istotne w zapobieganiu ZMO. Każdy podmiot leczniczy powinien posiadać własny program prewencji zakażeń okołooperacyjnych, uwzględniający rodzaj wykonywanych procedur medycznych, mapę mikrobiologiczną placówki oraz narzędzia jakimi dysponuje. W pracy podjęto próbę przeglądu wybranej literatury krajowej i zagranicznej, wskazując na elementy istotne w prewencji ZMO.

Słowa kluczowe: profilaktyka, Staphyloccocus aureus, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: In accordance with the Polish law on preventing infections and infectious diseases in humans, steering therapeutic entities engaged in medical activities such as hospital services are required to implement and ensure functioning of the prevention and control of nosocomial infections. Prevention of surgical site infection (SSI) is an area constantly evolving. In Poland there are no uniform national recommendations on this issue. A review of the scientific literature shows that there are many publications in which the authors point to the important criteria for the prevention of SSI. Therapeutic entity should have its own programme for prevention of surgical infections, taking into account the type of medical procedures performed, map of microbiological facilities and tools at its disposal. The paper attempts to review the selected national and international literature, pointing to important elements in the prevention of SSI.

Key words: prevention, Staphyloccocus aureus, surgical site infection