Rekonstrukcja piersi – motywacja kobiet i poziom satysfakcji z zabiegu

Breast reconstruction – the women’s motivation and the level of satisfaction with surgery

Emilia Mazurek

Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław, Tel. (71) 320 34 64, Fax: (71) 320 25 63

Wpłynęło: 29.04.2012

Zaakceptowano: 16.07.2012

Leczenie Ran 2012;9(2):51–57

Streszczenie: Wstęp Leczenie chirurgiczne pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi przyczynia się do trwałego okaleczenia kobiety, prowadząc tym samym do obniżenia jej komfortu życia fizycznego, psychicznego i społecznego. Zabieg rekonstrukcji piersi na ogół przyczynia się do podwyższenia poczucia jakości życia we wspomnianych wyżej obszarach. Jednak pomimo potencjalnych korzyści wynikających z zabiegu, przeważająca część chorych nie decyduje się na odtworzenie piersi. Celem przeprowadzonych badań było poznanie motywacji kobiet decydujących się na zabieg rekonstrukcji piersi oraz określenie poziomu satysfakcji z jego efektów. Materiał i metody Przeprowadzono sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Przebadano 51 kobiet, które poddały się zabiegowi rekonstrukcji piersi, będącemu efektem wcześniejszej mastektomii bądź operacji oszczędzającej. 83% respondentek przeszło odroczoną rekonstrukcję piersi, a pozostałe poddano mastektomii z jednoczesnym odtworzeniem piersi. Wyniki Największą grupę badanych stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 46−55 lat, deklarujące wykształcenie wyższe. W większości były to mężatki mieszkające w dużych miastach. Średni czas od mastektomii lub operacji oszczędzającej do rekonstrukcji wtórnej wyniósł 3 lata i 3 miesiące. Głównym motywem poddania się zabiegowi odtwórczemu była troska o komfort codziennego życia. Na dalszych pozycjach pojawiły się powody w następującej kolejności: troska o zdrowie, potrzeba akceptacji siebie, potrzeba swobodnego poruszania się w kontaktach społecznych, chęć czucia się kobieco, troska o satysfakcję z życia seksualnego. Blisko 80% badanych oceniła swój poziom satysfakcji z zabiegu jako wysoki lub bardzo wysoki. Wnioski Z przeprowadzonych badań wynika, że rekonstrukcja piersi niesie za sobą oczekiwane korzyści, przyczyniające się do akceptacji własnego ciała i wyższego komfortu życia codziennego. Istnieje jednak potrzeba edukacji pacjentek w zakresie stosowanych metod rekonstrukcji, ich efektów oraz potencjalnych skutków ubocznych. Rzetelna wiedza w tym zakresie pomaga w podjęciu decyzji i neutralizuje negatywne emocje w przypadku nieosiągnięcia spodziewanego efektu.

Słowa kluczowe: motywacja | poczucie satysfakcji | rak piersi | zabieg rekonstrukcji piersi

Abstract: Introduction Surgical treatment of breast cancer contributes to mutilation of the body, thus leading to lower the level of satisfaction with functioning in the physical, mental and social spheres. Breast reconstructive surgery helps to increase the sense of quality of life in the mentioned areas. However, despite the potential benefits of the surgery the majority of patients do not decide to undergo the breast reconstructive surgery. The aim of this study was to investigate the motivation of women opting for breast reconstruction surgery and to examine their satisfaction with its results. Material and methods The study was carried out using the author’s questionnaire. Fifty one women after breast reconstructive surgery participated in this examination. 83% of respondents underwent delayed reconstructive surgery, and the other underwent mastectomy with immediate reconstructive surgery. Results The largest group of respondents were women within the age range 46−55 years, declaring higher education degrees. They were mostly married women living in the big cities. The average time from mastectomy or conserving surgery to breast reconstruction was 3 years and 3 months. The main motive to undergo surgery was a care of the comfort of daily life. The other motives were (in the following order): health care, the need for self-acceptance, the need of comfort in the social sphere, the necessity to feel feminine, satisfaction with sex life. Nearly 80% of respondents assessed their level of satisfaction with surgery as high or very high. Conclusions The research shows that breast reconstruction is connected with psychological benefits. However, there is a need of patients’ education in the applied methods and the possible resulting. Knowledge in this area helps women to make a decision and neutralizes negative emotions in the case of failure to achieve the desired effect.

Key words: breast cancer | breast reconstructive surgery | motivation | satisfaction