Rola czynników angiopoetycznych w procesie gojenia ran u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ZSC o etiologii neuropatycznej przy zastosowaniu terapii podciśnieniowej

The role of angiopoetic factors in wound healing among patients with diabetes treated with negative-pressure wound therapy

Beata Mrozikiewicz-Rakowska1 | Joanna Kania1 | Ewelina Bucior1 | Adriana Nowak1 | Tomasz Grzela2 | Alicja Krejner2 | Leszek Czupryniak1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ Beata Mrozikiewicz-Rakowska Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38

Wpłynęło: 10.10.2015

Zaakceptowano: 03.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015015

Leczenie Ran 2015;12(4):171–178

Streszczenie: Cukrzyca znacznie upośledza proces gojenia ran, w tym owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). Coraz częściej wykorzystywaną metodą leczenia ZSC jest terapia podciśnieniowa (ang. negative-pressure wound therapy – NPWT), która istotnie przyspiesza gojenie owrzodzeń. Jednym z mechanizmów, leżących u podstaw gojenia ran, w przypadku zastosowania NPWT jest przyspieszenie namnażania się naczyń krwionośnych. Celem badania był wybór cytokin najbardziej zaangażowanych w proces neowaskularyzacji u chorych poddanych terapii podciśnieniowej w przebiegu ZSC spośród panelu 50 czynników o właściwościach angiogenetycznych. Dokonano oceny poziomu czynników angiopoetycznych za pomocą mikromacierzy tkankowych. Badanie przeprowadzono na poszczególnych etapach gojenia rany, w dobach: 0., 3., 6. i 14. Ocena ta pozwoliła wyselekcjonować 6 głównych czynników zaangażowanych w prawidłowe gojenie ZSC z zastosowaniem NPWT: angiogeninę, serpinę E1, interleukinę 8 (Il-8), metaloproteinazę 9 (MMP-9), tkankowy inhibitor metaloproteinaz 1 (TIMP-1), endostatynę. Efekty wstępnej selekcji wybranych cytokin mogą posłużyć do wyjaśnienia molekularnych mechanizmów działania terapii podciśnieniowej u chorych z ZSC w oparciu o metody ilościowe na reprezentatywnej grupie chorych.

Słowa kluczowe: czynniki angiopoetyczne, terapia podciśnieniowa, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Diabetes significantly impairs the healing process, including ulcers in diabetic foot (DF). Negative-pressure wound therapy (NPWT) which significantly accelerates the healing of ulcers, becomes more common method of wound healing. One of the mechanisms which plays role in the healing process is acceleration of blood vessels formation. The aim of the study was to select the cytokines from the panel of 50 angiogenetic factors, that plays the most significal role in neovascularisation in DF patients treated with NPWT. An assessment of the level of angiopoetic factors was analysed by tissue microarrays on two patients treated with NPWT and two patients using conventional treatment. The level of angiopoetic factors profile in various stages of wound healing allowed to select six main cytokines involved in proper healing (angiogenin, serpin E1, II-8, MMP-9, TIMP-1, endostatin). The effects of the preliminary selection would allow to explain the molecular basis of NPWT in patients with DF on representative sample.

Key words: angiopoetic factors, diabetic foot, negative-pressure wound therapy