Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po przeszczepie nerki

The role and tasks of the nurse in the care of kidney transplant patients

Honorata Dudek1 | Paweł J. Dudek2

ORCID*: 0000-0002-0668-6053 | 0000-0002-9091-6906

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Honorata Dudek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, e-mail: Chonorata@interia.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.02.2019

Zaakceptowano: 30.04.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019003

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(1):15–24

Streszczenie:

Transplantacja nerki jest jedną z metod leczenia nerkozastępczego, możliwą do zastosowania u każdego spełniającego kryteria kwalifikacyjne pacjenta z zaawansowaną niewydolnością nerek, która nie tylko przedłuża życia pacjenta, lecz także poprawia jego jakość. W Polsce przeszczepianie narządów i tkanek jest uregulowane prawnie przez Ustawę z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Zgodnie z polskim prawem dawcą może zostać każda osoba zmarła, która za życia nie wyraziła sprzeciwu wobec pobrania narządów, oraz osoby żywe. Przewlekła niewydolność nerek przebiega w pięciu stadiach, stopniowo uszkadzając i niszcząc struktury narządu. Opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki jest jednym z najważniejszych elementów składowych procesu leczenia. Dzięki stałej obecności personelu pielęgniarskiego chory czuje się bezpiecznie, ma świadomość stałej i wnikliwej opieki. Ciągła obserwacja stanu ogólnego pozwala pielęgniarce szybko i w prawidłowy sposób zareagować na ewentualne zaburzenia bądź groźne powikłania pooperacyjne. Ważnym zadaniem personelu pielęgniarskiego w opiece nad chorym po przeszczepie nerki jest edukacja zarówno samego pacjenta, jak i jego rodziny dotycząca życia po przeszczepie.

Słowa kluczowe: edukacja, niewydolność nerek, opieka pooperacyjna, transplantacja

Abstract:

Kidney transplantation (KT) is one of the methods of renal replacement therapy applicable to anyone who meets the criteria of a patient with advanced renal insufficiency. KT not only extends the life of the patient, but also improves its quality. In Poland, transplantation of organs and tissues is regulated by the Act of 1 July 2005 on the collection, storage and transplantation of tissues. Autogenous, isogenic, allogeneic and xenogeneic transplants are distinguished. Under Polish law, the donor can be any person who is alive and willing to be a donor or during his lifetime did not object to being one. Chronic renal failure occurs in five stages, gradually damaging and destroying the structure of the kidneys. Patient care after kidney transplantation is one of the most important components of the treatment process. Constant and careful nursing gives the patient a feeling of comfort and safety. Careful observation of the patient’s general condition helps detect and treat disorders or serious postoperative complications. The main task of the nurse is to educate the patient and his/her family about life after transplantation.

Key words: education, postoperative care, renal failure, transplantation