Rola jednorazowych obłożeń pola operacyjnego w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego

The role of the disposable surgical drapes in the prevention of surgical site infections

Agnieszka Sikora1 | Anna Sikora2

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: (81) 742 37 58, Fax: (81) 742 37 81

Wpłynęło: 12.09.2014

Zaakceptowano: 30.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014056

Forum Zakażeń 2014;5(5):297–301

Streszczenie: Zakażenie miejsca operowanego (ZMO, ang. surgical site infection – SSI) należy do najczęściej występujących powikłań infekcyjnych u operowanych pacjentów. Optymalną strategią postępowania w celu ograniczenia zakażeń rany w chirurgii jest znajomość czynników ryzyka ZMO związanym z pacjentem, operacją i opieką okołooperacyjną. Na zakażenie miejsca operowanego ma wpływ wiele elementów, w tym skuteczność dezynfekcji skóry pola operowanego oraz rodzaj zastosowanego obłożenia. Obecnie rekomendowane są jednorazowe, barierowe obłożenia chirurgiczne, które zabezpieczają miejsce operowane przed przenikaniem drobnoustrojów kolonizujących skórę pacjenta. Ogólne zalecenia, metody badań i wymogi dotyczące obłożeń pola operacyjnego zostały opisane w trzech częściach normy PN-EN 13795.

Słowa kluczowe: obłożenia chirurgiczne, profilaktyka zakażeń, zakażenie miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infection (SSI) is the most common infectious complications in surgical patients. The optimal strategy to reduce wound infections in surgery is the knowledge of SSI risk factors associated with the patient, surgery and perioperative care. For surgical site infection is influenced by many elements, including effectiveness skin disinfection of surgical fields and type of surgical drapes. Currently, the disposable „barrier” surgical drapes are recommended. They protect surgical site against penetration of microorganisms, which colonize the skin of patients. General recommendations, test methods, and requirements for surgical drapes are described in the three parts of the standard PN-EN 13795.

Key words: prevention of infections, surgical drapes, surgical site infections