Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

The role of gut microbiota in the occurrence of autism

Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Alina Olender2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Marta Pawlicka Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: martamisztal991@gmail.com

Wpłynęło: 04.04.2018

Zaakceptowano: 16.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018012

Forum Zakażeń 2018;9(2):77–83

Streszczenie:

Wpływ mikrobioty na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka jest bardzo ważny i szczególnie w ostatnim czasie wnikliwie analizowany. W ostatnich latach opublikowano badania, w których powiązano zmiany jakościowe i ilościowe w składzie mikrobioty jelitowej z występowaniem chorób ze spektrum autyzmu. Mikrobiota przewodu pokarmowego została włączona do dwukierunkowej osi jelita-mózg, która może wpływać na układ nerwowy poprzez mechanizmy neuronalne, endokrynne oraz immunologiczne. Większość badań przeprowadzonych do tej pory wskazuje na związek pomiędzy zaburzeniami w składzie mikrobioty a występowaniem autyzmu. Należy podkreślić, że nie są one jednoznaczne, a ograniczeniem dotychczasowych badań są niejednorodne wyniki, różnorodność stosowanych metod, małe grupy badanych i ich heterogeniczność. Dopóki przeszkody te nadal będą obecne, trudne będzie przyjęcie jednoznacznego stanowiska na temat udziału mikrobioty jelitowej w rozwoju autyzmu. Jeśli w przyszłości badania potwierdziłyby jej wpływ na występowanie autyzmu, możliwe byłoby zastosowanie probiotyków w jego leczeniu.

Słowa kluczowe: autyzm, mikrobiota, mikrobiota jelit, probiotyki

Abstract:

The impact of microbiota on the proper functioning of the human body is very important and has been thoroughly analyzed in recent years. Microorganisms constitute 90% of all cells present in the human body. Gut microbiota, which is harboured in the intestines, significantly influences human health. Over recent years, scientists have observed, that the changes in the composition of gut microbiota could be related to the occurrence of autism spectrum disorders. Gut microbiota incorporated into the bidirectional gut-brain axis (GBA) can affect the nervous system through neural, endocrine and immunological mechanisms. Most recent studies indicate that there is an association between gut microbiota composition and autism spectrum disorders. It should be emphasized that the data is inconsistent, and the limitations of current research are: differing results, variety of methods used, small number of study groups and their heterogeneity. The scientific community may find it difficult to adopt a clear position on the correlation between gut microbiota in the development of autism as long as these limitations remain present. If the subsequent studies confirm microbiota influence on the occurrence of autism, it will be possible to introduce faecal microbiota transplantation or probiotic therapy in autism treatment.

Key words: autism, gut microbiota, microbiota, probiotic