Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z wyłonioną przetoką jelitową

Care for the infant with emerged ostomy

Dorota Dudek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Tel.: (22) 317 98 20

Wpłynęło: 12.01.2016

Zaakceptowano: 03.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016002

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):19–24

Streszczenie:

Operacje zakończone wytworzeniem stałej lub czasowej stomii należą do najbardziej obciążających zabiegów okresu noworodkowego. Konsekwencją ingerencji chirurgicznej jest utrata naturalnych funkcji wydalania. Jeżeli stomia została wyłoniona na stałe, wiąże się z obciążeniem psychicznym z powodu nieodwracalności sytuacji oraz dyskomfortu dotyczącego dalszego życia. Stomia czasowa stanowi natomiast sytuację przejściową między kolejnymi operacjami. W pierwszym okresie po zabiegu wyłonienia przetoki personel pielęgniarski stara się ułatwić rodzicom oraz opiekunom odnalezienie się w tej trudnej dla nich sytuacji – edukuje, jak właściwie pielęgnować stomię dziecka, a ponadto jest źródłem wiedzy na temat samej choroby oraz operacji i opieki. Na proces leczenia i zdrowienia dziecka wpływa nie tylko wczesna i trafna diagnoza, lecz także odpowiednia pielęgnacja (gwarantująca jakość i ciągłość opieki) oraz umiejętne włączenie rodziców do procesu leczenia i pielęgnowania dziecka już w oddziale intensywnej terapii (OIT). Wiedza, odpowiedzialność i profesjonalizm personelu mają wpływ na końcowy pozytywny wynik terapii. Celem pracy było przedstawienie informacji dotyczących opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem z wyłonioną przetoką jelitową oraz przedstawienie zadań w aspekcie działań pielęgnacyjnych i edukacyjnych podejmowanych zarówno wobec dziecka, jak i jego opiekunów. W polskiej literaturze medycznej wciąż jest stosunkowo niewiele pozycji poświęconych problematyce pielęgnowania stomii jelitowej u noworodków. Ciągły postęp w medycynie wymaga stosowania nowszych metod leczenia. Skutkuje to tym, że personel pielęgniarski musi mieć coraz większą wiedzę – dotyczącą zarówno samych schorzeń, jak i planowania procesu pielęgnowania.

Słowa kluczowe: ileostomia, noworodek, opieka pielęgniarska, stomia

Abstract:

Surgeries which have ended with the formation of temporary or permanent ostomy are concerned as the most aggravating for children in neonatal phase. The consequence of this surgical procedure is loss of natural ability to excrete. The permanent ostomy is a serious psychical burden caused by the feeling of irreversibility as well as the life discomfort, while temporary ostomy is rather like “suspension” between upcoming surgeries. In the first period after the emergence of fistula, surgery nurses help infant’s parents and guardians to deal with this difficult situation. Nurses help to recapture self-confidence and teach how to take care of the infant with stomy. Moreover, they are source of knowledge about the disease, surgery and caretaking. Early and accurate diagnosis is not the only factor, which has the influence on the treatment process. The continuous and good quality nursing with gradual inclusion of parents into caretaking process already beginning in Intensive Care Unit (ICU) is also very important. The nursing staff’s knowledge, responsibility and professionalism have the great influence on the final result of the therapy. The aim of this study was to extend the knowledge about nursing care of newborn with emerged ostomy and to present the tasks in context of caretaking and educational activities undertaken towards children and their guardians. In polish medical literature there is still a limited number of publications concerning the caretaking of infants with ostomy. Continuous progress in medicine enforces using the novel methods of treatment, which in consequence requires the widening of nurses’ knowledge of diseases and the planning of the treatment processes. The integral part of this work is the description of the case study of ICU nursing of infant with ileostomy performed due to necrotizing enteroco litis.

Key words: ileostomy, ostomy, newborn, nursing