Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego u chorej po cięciu cesarskim – opis przypadku

Pseudomembranous colitis in a patient after cesarean section − case report

Urszula Zielińska-Borkowska | Małgorzata Złotorowicz

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 12 20, Fax: (22) 584 13 42

Wpłynęło: 20.05.2012

Zaakceptowano: 25.06.2012

Forum Zakażeń 2012;3(2):105–108

Streszczenie: W artykule przedstawiono przypadek skutecznego zastosowania terapii antybiotykowej w połączeniu z procedurami chirurgicznymi w leczeniu choroby związanej z Clostridium difficile u pacjentki przyjętej do Oddziału Intensywnej Terapii z powodu wstrząsu septycznego po cięciu cesarskim. W trakcie leczenia zakażenie Clostridium difficile rozpoznano na podstawie objawów klinicznych oraz badania mikrobiologicznego. W terapii zastosowano metronidazol dożylnie oraz wankomycynę we wlewkach doodbytniczych. Uzyskano wyleczenie zakażenia i poprawę stanu pacjentki.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, terapia, zakażenie Clostridium difficile

Abstract: In this article was presented a successful combined use of antibiotic and surgery procedures in the treatment of Clostridium difficile associated-disease in a patient admitted to the Intensive Care Unit due to septic shock after cesarean section. During hospitalization in the ICU a diagnosis of Clostridium difficile infection was established upon the clinical symptoms and the results of microbiological tests. In the treatment metronidazole and vankomycin were applied. Infection was cured and the patient’s condition improved.

Key words: Clostridium difficile infection, risk factor, therapy