Urazowa amputacja skalpu – postępowanie po nieudanej replantacji. Opis przypadku

Scalp amputation caused by trauma – management unsuccesful replantation. A case report

Łukasz Krawkoczyk1 | Dominika Smyczek2 | Agnieszka Wiernik2 | Dominik Walczak1 | Tomasz Koszutski2 | Adam Maciejewski1

ORCID*: 0000-0002-6096-5651 | 0000-0001-7784-3282 | 0000-0002-4405-0822 | 0000-0001-9009-5039 | 0000-0001-6110-6640 | 0000-0002-4098-5233

1 Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology – Gliwice Branch
2 The Independent Public Clinical Hospital no. 6 of the Medical University of Silesia in Katowice, John Paul II Upper Silesian Child Health Centre

Łukasz Krakowczyk Maria Skłodowska-Curie National Research Institute of Oncology – Gliwice Branch, 3d/4, Bogatki Str., PL-44-122 Gliwice, Poland, e-mail: lukaszkrakowczyk@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Received: 04.02.2020

Accepted: 22.02.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020001

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(1):17–21

Abstract: Scalp amputation is a rare but serious trauma that is challenging from the surgeons perspective. Injuries usually occur in the avulsion mechanism, which creates difficulties during reconstruction. These problems include: determining the correct position of damaged head tissues, shortening and contraction of crushed vessels, as well as problems with the patency of the vessels following anastomosis due to damage to their inner layer. Many surgical methods are described to restore a lost organ with replantation still being the method of choice. The following article describes a failed attempt of scalp replantation in a 7-year-old girl.

Key words: acellular dermis, reconstructive surgical procedure, scalp amputation, scalp reconstruction

Streszczenie: Amputacja skalpu jest rzadkim, jednak poważnym urazem, którego chirurgiczne zaopatrzenie stanowi duże wyzwanie. Do urazu dochodzi najczęściej w mechanizmie awulsyjnym, co stwarza trudności w chirurgii rekonstrukcyjnej tego narządu. Problemy te obejmują rozróżnienie prawidłowej pozycji uszkodzonych tkanek głowy, skrócenie i skurcz zmiażdżonych naczyń narządu, a także trudności w drożności zespolonych naczyń z powodu uszkodzenia wewnętrznej ich warstwy. W literaturze opisano wiele metod chirurgicznych mających na celu przywrócenie utraconego narządu (skalpu), jednak nadal najlepszym rozwiązaniem jest jego replantacja. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 7-letniej dziewczynki, u której próba replantacji utraconego skalpu nie powiodła się.

Słowa kluczowe: bezkomórkowa matryca, chirurgia rekonstrukcyjna, replantacja skalpu, urazowa amputacja skalpu