Skuteczność mykafunginy w empirycznej, wyprzedzającej i celowanej terapii inwazyjnej choroby grzybiczej u dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Efficacy of micafungin in empirical, preemptive and targeted therapy of invasive fungal disease in children with malignancy or undergoing stem cell transplantation

Jan Styczyński1 | Krzysztof Czyżewski1 | Patrycja Zalas-Więcek2 | Olga Gryniewicz-Kwiatkowska3 | Aneta Czajńska-Deptuła3 | Elwira Kulicka3 | Bożenna Debmowska-Bagińska3 | Katarzyna Semczuk4| Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat4 | Anna Szmydki-Baran5 | Łukasz Hutnik5 | Michał Matysiak5 | Liliana Chełmecka-Wiktorczyk6 | Walentyna Balwierz6 | Joanna Klepacka7 | Renata Tomaszewska8 | Tomasz Szczepański8 | Olga Zając -Spychała9 | Jacek Wachowiak9| Ninela Irga-Jaworska10 | Ewa Bień10 | Elżbieta Drożyńska10 | Marcin Płonowski11 | Maryna Krawczuk-Rybak11 | Tomasz Ociepa12 | Magdalena Bartnik12| Paweł Wawryków12 | Filip Pierlejewski13 | Wojciech Młynarski13 | Zuzanna Gamrot-Pyka14 | Mariola Woszczyk14 | Zofia Małas15 | Wanda Badowska15 | Agnieszka Urbanek-Dądela16 | Grażyna Karolczyk16 | Weronika Stolpa17 | Grażyna Sobol-Milejska17 | Agnieszka Zaucha-Prażmo18 | Jerzy Kowalczyk18 | Jolanta Goździk19, 20 | Jowita Frączkiewicz21 | Małgorzata Salamonowicz21 | Ewa Gorczyńska21 | Krzysztof Kałwak21 | Alicja Chybicka21 | Eugenia Gospodarek-Komkowska2 | Monika Pogorzała1 | Mariusz Wysocki1

1 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
3 Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
5 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6 Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
7 Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
8 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
9 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
10 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
11 Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
12 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
13 Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
14 Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego
15 Oddział Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
16 Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej II Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach
17 Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
18 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
19 Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
20 Katedra Immunologii i Transplantologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
21 Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jan Styczyński Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika, ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel. (52) 585 48 60

Wpłynęło: 25.08.2016

Zaakceptowano: 12.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016052

Forum Zakażeń 2016;7(5):331–336

Streszczenie: Cel pracy Analiza skuteczności profilaktyki i terapii inwazyjnej choroby grzybiczej (IFD) z zastosowaniem mykafunginy u dzieci poddanych intensywnej chemioterapii wielolekowej z powodu chorób nowotworowych (PHO) lub przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HSCT) w Polsce w latach 2012–2015. Materiał i metody Analizowano skuteczność mykafunginy w profilaktyce i w terapii IFD. Do analizy skuteczności leczenia inwazyjnej choroby grzybiczej włączono 231 pacjentów (w tym 181 leczonych w oddziałach PHO oraz 50 po HSCT). Zakwalifikowano 93 osoby (63 PHO, 30 HSCT) leczone w latach 2012–2013 oraz 138 chorych (118 PHO, 20 HSCT) leczonych w latach 2014–2015. Dodatkowo oceniono skuteczność profilaktyki z zastosowaniem mykafunginy u 12 dzieci. Wyniki Mykafungina była skuteczna łącznie w 82,4% w terapii empirycznej (w przypadkach FUO), w 80% terapii wyprzedzającej (w tym: 82,5% w rozpoznaniu IFD możliwej oraz 70,3% w IFD prawdopodobnej) oraz w 81,5% terapii celowanej. U pacjentów PHO skuteczność mykafunginy w leczeniu empirycznym wynosiła 81,3%, w terapii IFD możliwej – 86,9% i 86,2% w kolejnych przedziałach czasu, w terapii IFD prawdopodobnej odpowiednio 77,8% i 100% oraz w leczeniu IFD potwierdzonej odpowiednio 87,5% i 75%. U chorych po HSCT skuteczność mykafunginy w terapii empirycznej wynosiła 82,4%, w terapii IFD możliwej 53,3% i 85,7% w kolejnych przedziałach czasu, w terapii IFD prawdopodobnej odpowiednio 50% i 66,7% oraz w terapii IFD potwierdzonej odpowiednio 100% i 50%. Wnioski W grupie dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u ponad 80% wykazano skuteczność mykafunginy w terapii empirycznej, wyprzedzającej i celowanej. Stwierdzono wyższą skuteczność terapii przeciwgrzybiczej u pacjentów poddawanych konwencjonalnej chemioterapii.

Słowa kluczowe: dzieci, inwazyjna choroba grzybicza, młodzież, mykafungina, terapia celowana, terapia empiryczna, terapia wyprzedzająca

Abstract: Aim The objective of this study was the analysis of the efficacy of prophylaxis and therapy of invasive fungal disease (IFD) with micafungin in children undergoing intensive chemotherapy for malignancy (pediatric hemato-oncology – PHO) or hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in Poland between 2012–2015. Material and methods Efficacy of micafungin was analyzed with respect to prophylaxis and therapy of IFD. A total number of 231 patients (181 PHO, 50 HSCT), including 93 patients (63 PHO, 30 HSCT) treated in 2012–2013 and 138 (118 PHO, 20 HSCT) treated in 2014–2015. Results Overall success rate of therapy with micafungin was 82.4% in empirical therapy (in FUO cases), in 80% of preemptive therapy (including 82.5% possible IFD and 70.3% probable IFD) and in 81.5% targeted therapy. In PHO patients success rate of micafungin in empirical therapy was 81.3%, in therapy of possible IFD 86.9% and 86.2% in respective time periods, in therapy of probable IFD – 77.8% and 100%, while in therapy of proven IFD 87.5% and 75%, respectively. In HSCT patients success rate of micafungin in empirical therapy was 82.4%, in therapy of possible IFD 53.3% and 85.7% in respective time periods, in therapy of probable IFD – 50% and 66.7% while in therapy of proven IFD 100% and 50%, respectively. Conclusions Efficacy of micafungin in empirical, preemptive and targeted antifungal therapy in children with malignancy or undergoing hematopoietic stem cell transplantation was estimated to be over 80%. A better efficacy of antifungal therapy was observed in patients undergoing conventional chemotherapy.

Key words: adolescents, children, empirical therapy, invasive fungal disease, micafungin, preemptive therapy, targeted therapy